အနီေရာင္ စပ်စ္သီးႏွင့္ အစိမ္းေရာင္ စပ်စ္သီး ဘာကြာျခားသလဲ

20 May 2013  

အနီေရာင္ စပ်စ္သီးႏွင့္ အစိမ္းေရာင္ စပ်စ္သီး ဘာကြာျခားသလဲ-ဓာတ္တုိး ဆန္႔က်င္ ပစၥည္းေတြဟာ အနီေရာင္ စပ်စ္သီးမွာ မ်ားစြာ ပါဝင္ေပမယ့္ အစိမ္းေရာင္ စပ်စ္သီးမွာ အနည္းငယ္သာ ပါဝင္ ပါတယ္။
-ကယ္လုိရီ ပါဝင္မႈ ပမာဏဟာ အစိမ္းေရာင္ စပ်စ္သီးမွာ အနီေရာင္ စပ်စ္သီးထက္ အနည္းငယ္ ပိုျမင့္မားပါတယ္။
-အန္သုိ ဆုိင္ရာနင္ ပမာဏဟာ အနီေရာင္ စပ်စ္သီးမွာ ျမင့္မားစြာ ပါဝင္ေပမယ့္ အစိမ္းေရာင္ စပ်စ္သီးမွာ အနည္းငယ္သာ ပါဝင္ပါတယ္။
-အနီေရာင္ စပ်စ္သီးမွာ ရီဗက္စထေရာ၊ ကတ္တခ်င္နဲ႔ ကြာစီတင္လိုမ်ဳိး ဖေလဗုိႏြိဳက္ ဓာတ္တုိး ဆန္႔က်င္ ပစၥည္းေတြ ပါဝင္ေပမယ့္ အစိမ္းေရာင္ စပ်စ္သီးမွာ ကတ္တခ်င္ တစ္မ်ဳိးတအနည္းငယ္ ပါဝင္ပါတယ္။
-အနီေရာင္ စပ်စ္သီးဟာ ေသြးဖိအားကို က်ဆင္းေစ ႏုိင္ေပမယ့္ အစိမ္းေရာင္ စပ်စ္သီးမွာမူ မက်ဆင္းေစႏိုင္ပါ။
-အနီေရာင္စပ်စ္သီးက ႏွလံုးေရာဂါဆုိင္ရာ ျပႆနာေတြကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္အတြက္ ေကာင္းတဲ့ ကိုလက္စထေရာေတြကို ကာကြယ္ထားႏုိင္ေပမယ့္ အစိမ္းေရာင္စပ်စ္သီးကေတာ့ မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။
-အနီေရာင္ စပ်စ္သီးမွာ ပါဝင္တဲ့ ရီဗက္စထေရာဟာ အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါကို ကုသဖုိ႔ ကူညီႏိုင္ေပမယ့္ အစိမ္းေရာင္ စပ်စ္သီးကေတာ့ မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။
-အနီေရာင္ စပ်စ္သီးမွာ ပါဝင္တဲ့ ရီဗက္စထေရာဟာ မိႈေရာဂါနဲ႔ ကင္ဆာေရာဂါကို ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္တဲ့ ဂုဏ္သတၱိ ရွိေပမယ့္ အစိမ္းေရာင္ စပ်စ္သီးမွာ ရီဗက္စထေရာ မပါဝင္ပါ။
-အနီေရာင္ စပ်စ္သီးမွာ ပါဝင္တဲ့ ကြာစိတင္ဟာ ဓာတ္မတည့္မႈကို ဆန္႔က်င္ႏုိင္တဲ့ ဂုဏ္သတၱိရွိတာေၾကာင့္ ဓာတ္မတည့္မႈ ျပႆနာအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ကုသႏုိင္ၿပီး အစိမ္းေရာင္စပ်စ္သီးမွာမူ ကြာစိတင္ မပါဝင္ပါ။
-အနီေရာင္ စပ်စ္သီးမွာ ပါဝင္တဲ့ အန္သုိဆုိင္ရာနင္ဟာ ေရာင္ရမ္းမႈကို ေလ်ာ့က်ႏုိင္တဲ့ ဂုဏ္သတၱိရွိေပမယ့္ အစိမ္းေရာင္ စပ်စ္သီးမွာ အန္သုိဆုိင္ရာနင္ မပါဝင္ပါ။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ အနီေရာင္ စပ်စ္သီးဟာ အစိမ္းေရာင္ စပ်စ္သီးထက္ အာဟာရတန္ဖုိး ပိုမုိျမင့္မားပါတယ္။
ေဒါက္တာခင္မိုးမိုး

0 comments:

Post a Comment