ဆိုက္ဘာ ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းကို ၿဖိဳခြင္းရန္ Facebook အကူအညီေပး

18 December 2012   ဆိုက္ဘာ ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းကို ၿဖိဳခြင္းရန္ Facebook အကူအညီေပးကမၻာေပၚတြင္ အႀကီးက်ယ္ဆံုး စာရင္းဝင္ ဆိုက္ဘာ ရာဇဝတ္ ဂိုဏ္းတစ္ခုကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္ စု ေထာက္လွမ္း ေရး ဗ်ဴရို(FBI)  က ၿဖိဳခြင္းရာတြင္ Face book အကူအညီ ေပးခဲ့ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၁၃ရက္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 FBI သည္ Yahos အမည္ရွိ Malware မ်ား ျဖန္႔ခ်ိမႈတြင္ အဓိက တာဝန္ရွိသည့္ လူ(၁၀)ဦးပါ ကြင္းဆက္ တစ္ခုကို ဖမ္းဆီး ေခ်မႈန္းႏိုင္ ခဲ့သည္။ အဆိုပါ စစ္ဆင္ေရး ကမၻာေက်ာ္ SocialNet working ဝက္ဘ္ဆိုက္ ႀကီးကေနာက္ ကြယ္မွ နည္းပညာပိုင္း ဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုး ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
Yahos သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ကြန္ပ်ဴတာအလံုးေရ(၁၁)သန္းေက်ာ္ကို ထိခိုက္ေစခဲ့ၿပီး ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးမႈ တန္ဖိုးသည္ ေဒၚလာသန္း (၈၅၀)ေက်ာ္ ရရွိခဲ့ေၾကာငၤ္းFBI ကေျပာၾကားထားသည္။
Butterfly Botnet ဟု အမည္ဝွက္မွည့္ေခၚထားေသာ ဆိုက္ဘာ ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းသည္ အဓိကအားျဖင့္ အေျကြး ဝယ္ကတ္နံပါတ္မ်ား၊ ဘဏ္အေကာင့္ နံပါတ္မ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ခိုးယူရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ Facebook ၏ နည္းပညာလံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕သည္ယခုႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ FBI ကိုအေကာင္းဆံုး ေထာက္ပံ့ ကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေပးခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။
Yahos သည္ Facebook အသံုးျပဳသူမ်ားကိုပါ ရည္ရြယ္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္မွ၂၀၁၂ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာ လထိ Facebook မွတစ္ဆင့္ Malware မ်ား ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ခဲ့သည္။
အဖမ္းခံရသူ မ်ားတြင္ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔မွ Hacker မ်ား အျပင္ေဘာ့စ္စနီးယား ဟာဇီဂိုးဗီးနား၊ ခရိုေအးရွား၊ မက္စီဒိုးနီးယား၊ နယူးဇီလန္ႏွင့္ ပီရူး တို႔မွလည္းပါဝင္ေနေၾကာင္းသိရွိရသည္။

0 comments:

Post a Comment