အလုပ္မရွိသူမ်ားတြင္ ႏွလံုးတိုက္ခိုက္ခံရမႈ အခြင့္အလမ္းပိုမ်ား

07 December 2012 

By Health Digest

အလုပ္မရွိသူမ်ားတြင္ ႏွလံုးတိုက္ခိုက္ခံရမႈ အခြင့္အလမ္းပိုမ်ားအလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားတြင္ သူတို႔၏ ပိုက္ဆံအိတ္မ်ား ထက္ ႏွလံုးကိုပို၍ ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း
သိရသည္။ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေဆးလိပ္စြဲသည့္ အက်င့္ျဖစ္လာျခင္း၊ ေသြးဖိအား ျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ႏွလံုးက်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား မ်ားျပားျခင္းတို႔ ျဖစ္ေစလာႏိုင္ ေၾကာင္းသိရသည္။ အသက္ ၅၁ ႏွစ္မွ ၇၅ ႏွစ္ထိ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ၁၃၀ဝ၀ ေက်ာ္ကို ေလ့လာခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ထိုေလ့လာခံ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ၂ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ႏွလံုးတိုက္ခိုက္မႈ စတင္ေပးသည့္ ေမာင္း ခလုတ္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရ သည္။ ထိုေလ့လာခံ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏွုန္းနီးပါး ခန္႔မွာ အနည္းဆံုး တစ္ႀကိမ္ ျပဳတ္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။ အနည္းဆံုး ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၄ ႀကိမ္ႏွင့္အထက္ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။ ေလ့လာသည့္ ကာလအတြင္း ႏွလံုးတိုက္ခိုက္ခံရသည့္ အႀကိမ္ ၁၀၆၁ ႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ အနည္းဆံုး အလုပ္လက္မဲ့ ၄ ႀကိမ္ ျဖစ္ခဲ့သူမ်ားတြင္ ပံုမွန္လူမ်ားထက္ ႏွလံုးတိုက္ခိုက္ခံ ရသည့္ႏႈန္း ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမ်ားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ေမာင္

0 comments:

Post a Comment