ၿမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား တစ္သန္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျပန္ပို႔ခံ ၾကရမည္

01 December 2012  

By Popular News

ၿမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား တစ္သန္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျပန္ပို႔ခံ ၾကရမည္ထိုင္း ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သား တစ္သန္း ခန္႔သည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ မတိုင္မီတြင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို ၿပီးျပတ္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္လွ်င္ ႏိုင္ငံ သို႔ ျပန္ပို႔ ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ အစိုးရ ႏွင့္ ထိုင္းမီဒီယာတို႔မွ သိရ၏။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေနာက္ဆုံး သတ္မွတ္ရက္ကို တိုးျမႇင့္ေပးရန္ ေျပာခဲ့ေသာ္လည္း ထိုင္းဘက္မွ ထိုသို႔ လုပ္ကိုင္ေပးရန္ ျငင္းဆိုခဲ့၏။
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကၽြမ္းက်င္သူ ပါရဂူ “အင္ဒီးဟာလ္” က ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္သမား အမ်ားစုသည္ အခ်ိန္မီ စိစစ္မႈမလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့၏။

 ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူ လုံေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္သိန္းႏွင့္ ထိုင္း ႏိုင္ငံအလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္ အကိုင္ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ “ပရမ္၀စ္ခန္ပြန္” ႏွင့္ တနလၤာေန႔က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆုံ ခဲ့ကာ ေနာက္ဆုံးသတ္မွတ္ရက္ကို ေနာက္ထပ္ ၆ လ သက္တမ္းတိုးေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ခြင့္မျပဳဟု ဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့၏။
ျမန္မာႏိုင္ငံသမၼတ႐ုံးမွ ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ရာ၌ ျမန္မာေရႊ႕ ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို ျပန္ပို႔မည့္အစား တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳလႊာ တစ္ခုခု ထုတ္ေပးရန္ ေျပာၾကားခဲ့၏။ အကယ္၍ ဤကိစၥမျဖစ္လွ်င္ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား နစ္နာၿပီး အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္ အေရးလည္း ဆုံး႐ႈံးႏိုင္သည္ဟု ဆို၏။
ထိုင္းအစိုးရကမူ ေနာက္ဆုံးသတ္မွတ္ရက္ကို ဇြန္လ ၁၄ ရက္မွ ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္အထိ သက္တမ္းတိုးခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ထပ္မံ ရက္မတိုးႏိုင္ေတာ့ဟု ဆို၏။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၂ သန္းေက်ာ္ရွိရာ ထိုအထဲမွ တစ္သန္း၀န္းက်င္သည္ မွတ္ပုံမတင္ရေသးဟု ျမန္မာအစိုးရက ဆို၏။ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအမ်ားစုသည္ ထိုင္းငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ အထည္အလိပ္စက္႐ုံ၊ ေဆာက္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ အိမ္ေဖာ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခေၾကးေငြ အနည္းအပါးႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေနၾကရ၏။
အမ်ားစုသည္ ထိုင္းရဲမ်ားကို ဆက္ေၾကးေပးေနရ၏။ တရားမ၀င္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ မတရားေခါင္းပုံျဖတ္မႈကိုလည္း ေခါင္းငုံ႔ခံၾကရသည္။

0 comments:

Post a Comment