အင္တာနက္ဆိုသည္မွာ ပိတ္ဆို႔တားဆီးရန္ မဟုတ္ေၾကာင္း စတင္တီထြင္သူကေျပာၾကား

 Tuesday, 30 October 2012 11:52
ေမာကၡ

World Wide Web (WWW) ကို စတင္တီထြင္ခဲ့ သူ ၿဗိတိသၽွတီထြင္ပညာရွင္ တင္မ္ ဘာနာလီးသည္ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ အင္တာနက္ ပိတ္ဆို႔တားဆီးမႈမ်ားကို လုပ္ ပိုင္ခြင့္မရွိေၾကာင္း ဖြင့္ဟေျပာၾကားလိုက္ သည္။
ဘာနာလီးက အင္တာနက္ကို ပိတ္ဆို႔ ျခင္းသည္ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အားနည္းခ်က္ကို ျပေနေၾကာင္း၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အခ်က္အလက္စီးဆင္းမႈကို အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား ပိတ္ဆို႔တားဆီးခြင့္မရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
သူက အင္တာနက္ဆိုသည္မွာ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ကို ကင္းလြတ္ေစရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ပိုင္ခြင့္ ရွိေၾကာင္း၊ ထိုဆက္သြယ္ပိုင္ခြင့္ကို ပိတ္ဆို႔ တားဆီးရန္မလိုအပ္ေၾကာင္း၊ ခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာကိုလည္း မေလးစားရာေရာက္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ပိတ္ဆို႔တားဆီးမႈမ်ားကို တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း လန္ဒန္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ပိတ္ဆို႔တားဆီးမႈအနည္းဆုံးႏိုင္ငံမ်ား အျဖစ္ ဆြီဒင္၊ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ကေနဒါ ႏွင့္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံမ်ားကို အစဥ္လိုက္သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ ယီမင္ႏိုင္ငံသည္ ေအာက္ဆုံးတြင္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

0 comments:

Post a Comment