သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ မ်ားကို ၾကားျဖတ္ ဖမ္းယူႏိုင္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပါရွိ

19 November 2012  

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ မ်ားကို ၾကားျဖတ္ ဖမ္းယူႏိုင္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပါရွိအမ်ား ျပည္သူမ်ား ေလ့လာႏိုင္ရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလ ပထမပတ္ အတြင္းက ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္း ပုဒ္မ ၇၃ တြင္ ေဖာ္ျပ ထားခ်က္မ်ား အရ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာေအး ခ်မ္းသာယာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ ေသာ မည္သည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးကို မဆို ၾကားျဖတ္ ဖမ္းယူႏိုင္ေရး အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားသို႔ ၫႊန္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ပါရွိပါသည္။
ထို႔အျပင္ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ မ ဟုတ္ ယင္းကတာဝန္ေပးထား သည့္ အဖြဲ႕အစည္းသည္ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကိစၥ မ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ငန္းလိုင္စင္တစ္ဦးဦးက လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိ ေသာ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အတြင္း ဝန္ေဆာင္ မႈျပဳလုပ္ေနမႈကို လိုအပ္ပါက ဝင္ ေရာက္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးျခင္း၊ ႀကီး ၾကပ္ျခင္းႏွင့္စာတမ္းအမွတ္အသား တို႔ကို တင္ျပေစျခင္းျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ပါရွိပါသည္။
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ အမ်ားျပည္ သူအက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေျခအေန ေပၚေပါက္ လာပါက အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းအား ယာယီရပ္ဆိုင္းေရး၊ ဆက္သြယ္မႈအမ်ိဳးအစားတစ္ရပ္ ရပ္ကို မျပဳလုပ္ေရး၊ တားဆီးထိန္း သိမ္းထားရွိေရး၊ ၾကားျဖတ္ ဖမ္းယူ ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္း မ်ားကို ယာယီထိန္းခ်ဳပ္သံုးစြဲေရး တို႔အတြက္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရွိသူ အား ၫႊန္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္းလည္းအဆိုပါ ပုဒ္မ ၇၃ တြင္ ပါရွိသည္။
အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္း အတြင္း အခန္း (၂၀)ပါဝင္ၿပီး အမည္၊ သက္ ဆိုင္ျခင္းႏွင့္ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္ အခန္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအခန္း၊ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ ေရး ပင္မဝင္ေပါက္ထြက္ေပါက္သတ္ မွတ္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္ မႈလုပ္ငန္းတည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ လုပ္ငန္းကို လိုင္စင္ အခန္း၊ ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္းဆိုင္ရာ လိုင္ စင္အခန္း၊ လိုင္စင္ ရရွိသူ၏ တာဝန္ မ်ား အခန္းကြန္ရက္ အေထာက္အကူ ပစၥည္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္း မ်ားကို ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ျပည္ တြင္းသို႔ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ တင္ပို႔ ျခင္းအခန္း၊ လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ႏွင့္ ၿဂိဳဟ္ တုပတ္လမ္းေၾကာင္း တည္ေနပံု တို႔ကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရး နံပါတ္ လ်ာထား သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ လိပ္စာ လ်ာထား သတ္မွတ္ခ်က္ အခန္း၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား အခန္း၊ အသံုးျပဳသူကို အကာအကြယ္ေပး ျခင္း၊ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ျခင္း အခန္း၊ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို ဆန္႔က်င္သည့္လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တားျမစ္ျခင္း အခန္း၊ အျငင္းပြားမႈ မ်ားကို ေျဖရွင္း ေပးျခင္းအခန္း၊ ကြန္ရက္ အေထာက္ အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း အခန္း၊ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးဌာန ေနရာေဒသ မေရြး အေျခခံဆက္ သြယ္ေရးလိုအပ္ခ်က္ကိုျဖည့္ဆည္း ျခင္းအခန္း၊ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ႀကီး ၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းအခန္း၊ စီမံခန္႔ခြဲ ေရးနည္းလမ္းအရ အေရးယူျခင္း အခန္း၊ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား အခန္းႏွင့္ အေထြေထြဟူၿပီး စုစု ေပါင္း အခန္း (၂၀)ပါဝင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။
ခိုင္ေဝ

0 comments:

Post a Comment