သင့္နွလံုးက လိုအပ္တဲ့ ဗီတာမင္

15 November 2012  

By Health Digest

သင့္ႏွလံုးက လိုအပ္တဲ့ ဗီတာမင္ေစတနာ့ဝန္ထမ္း (Volunteers) ၁၇၀ဝ ေက်ာ္အေပၚ မၾကာေသးမီက ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာမႈျပဳရာမွာ ဗီတာမင္ D(ေနေရာင္ဗီတာမင္) အလံုအေလာက္ ရ႐ံုမွ်ႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္မယ့္ အၱရာယ္ တစ္ဝက္ေလွ်ာ့ခ် ႏိုင္တယ္လို႔ ညႊန္းဆို ထားတယ္။ ေသြးထဲမွာ ဗီတာမင္ D ပမာဏခ်ိဳ႕တဲ့ သူမ်ားက ယင္းဗီတာမင္ ပံုမွန္ရွိသူ မ်ားထက္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ႏွလံုးေရာဂါ တိုက္ခိုက္ခံရမွု (Heart Attack) ၂ ဆမ်ားဖြယ္ရာရွိေၾကာင္း သုေတသီ ေတြက ေတြ႕ရွိခဲ့တယ္။ သင့္အေရ ျပားက ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ ထိေတြ႕တဲ့ အခါ ဗီတာမင္ D ထုတ္လုပ္ေပးပါ တယ္။ ေလ့လာမႈမ်ားက ျပသထား တာက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု မွာရွိတဲ့ အရြယ္ေရာက္သူ ထက္ဝက္ေလာက္မွာ ယင္းဗီတာမင္ စံခ်ိန္မီပမာဏမွာ မရွိ ၾကဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဗီတာမင္ D သုေတသီအမ်ားအျပားက ျဖည့္စြက္ အားေဆးက ထိေရာက္တဲ့ အာမခံ ခ်က္ေပးပါတယ္လို႔ ေျပာဆိုၾကတယ္။ လတ္တေလာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားက ေတာ့ ကေလးမ်ားအတြက္ အစား အစာ၊ ေန ဒါမွမဟုတ္ ျဖည့္စြက္အား ေဆးမွ ေန႔စဥ္ရသင့္တဲ့ ဗီတာမင္ D ပမာဏက ၄၀ဝ IU ျဖစ္ၿပီး အရြယ္ ေရာက္သူမ်ားအတြက္ကေတာ့ ၆၀ဝ IU ျဖစ္တယ္။ ပိုေကာင္းတာကေတာ့ ေန႔စဥ္ ၈၀ဝ IU မွ ၁၀ဝ၀ IU ျဖစ္ပါ တယ္လို႔သုေတသီတခ်ိဳ႕ကဆိုပါတယ္။
ဦးလွျမင့္(ဂႏၶမာ)

0 comments:

Post a Comment