အာရွတြင္ အြန္လိုင္းတကၠသိုလ္မ်ား ထြန္းကားေန

Written by အယ္ဒီတာ

အြန္လိုင္းတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ အြန္လိုင္း ပညာေရးစနစ္သည္ အာရွတြင္ အလၽွင္ျမန္ဆုံး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီး၊ နည္းပညာႏွင့္ အင္တာနက္ကို လူသားတို႔ အလြန္အမင္း အားထားလာျခင္း၊ ႏိုင္ငံအမ်ားစုကလည္း ျပည္သူမ်ားကို အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းျမင့္မ်ား ရရွိေစရန္ ႀကံေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ အြန္လိုင္းပညာေရးသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
တကၠသိုလ္ေကာလိပ္မ်ားသို႔ သြား ေရာက္တက္ၿပီး ဘြဲ႕ယူျခင္းမ်ားတြင္ စရိတ္ ႀကီးျမင့္လာမႈမ်ားေၾကာင့္ စာသင္သားဦးေရ က်ဆင္းလာသည့္ ျပႆနာကို ကမၻာ့နာမည္ေက်ာ္ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ႀကီးမ်ားကလည္း အြန္လိုင္းသင္ၾကားေရး၊ အြန္လိုင္းဘြဲ႕ ေပးေရးစနစ္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္အရွိန္ယူလာၾကသည္။
မေလးရွားအစိုးရသည္ ယမန္ႏွစ္က ႏိုင္ငံအတြင္း အြန္လိုင္းမွ သင္ၾကားေနသူ ေပါင္း ၈၅၀၀၀ ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။ အစဥ္အလာေန႔တက္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း အြန္လိုင္းအေျခခံ သင္ၾကားေရးစနစ္မ်ားကို တြဲဖက္လုပ္ ေဆာင္ေနၿပီဟုဆိုသည္။
ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္ေပါင္း ၁၉ ခု၌ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ အြန္လိုင္းပညာေရးကို ေဆာင္ ႐ြက္ေနၿပီး၊ လက္ရွိ အြန္လိုင္းတြင္ ပညာ သင္ၾကားေနသူေပါင္း ၁၁၂၀၀၀ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ခန္႔ ကတည္းက အြန္လိုင္းပညာေရးကို စတင္ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ ေနျပည္သူတို႔အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပး ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ တ႐ုတ္ျပည္ အြန္လိုင္းပညာေရးအတြက္ စာရင္းသြင္းထားသူေပါင္း ၁ ဒသမ ၆၄ သန္းရွိသည္။
လက္ရွိအေနအထားတြင္ အြန္လိုင္း ပညာေရး၌ ေတာင္ကိုရီးယားသည္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ မေလးရွားသည္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ တ႐ုတ္သည္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အိႏၵိယတြင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသင္ၾကားေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

0 comments:

Post a Comment