ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားရဲ ့ရိုးရာယဥ္ေက်းမွဳ ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္မွဳနွင့္ေနထိုင္ လွဳပ္ရွားမွဳ ဘ၀ဓေလ့မ်ားကို (Thai PBS)မွ အစီအစဥ္ တင္ဆက္ျပသျခင္း

ထိုင္းနုိင္ငံေရာက္ ကရင္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားရဲ ့ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမွဳ ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္မွဳနွင့္ေနထိုင္ လွဳပ္ရွားမွဳ ဘ၀ဓေလ့မ်ားကို ထိုင္းအသံလႊင့္ဌာန Thai PBS မွစက္တင္ဘာလ (၂၁-၂၃)ရက္ေန ့ အထိ သက္ဆုိင္ရာ မ်ိဳးႏြယ္စုအလုိက္.. ထိုင္းအသံလႊင့္ဌာန Thai PBS တြင္ (၃)ရက္တုိင္တိုင္ က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ပါသည္။
ေန ့အလုိက္ အစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ မွဳမွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ားကို ေအာက္တြင္ၾကည့္ ရွဳနိုင္ပါသည္။

photo by Hale Koto

Photo by Hale Koto


Photo by Hale Koto


Photo by Saw Eh Tho

Photo by Saw Eh Tho

Photo by Saw Eh Tho

Photo by Saw Eh Tho

Photo by Saw Eh Tho

Photo by Saw Eh Tho

Photo by Saw Eh Tho
Photo by Saw Eh Tho
Photo by Saw Eh Tho

Photo credit Mee Linn Phyu

Photo credit Mee Linn Phyu

Photo credit Mee Linn Phyu

Photo credit Mee Linn Phyu

Photo credit Mee Linn Phyu

Photo credit Mee Linn Phyu

Photo credit Mee Linn Phyu

Photo credit Mee Linn Phyu

Photo credit Mee Linn Phyu

Photo credit Mee Linn Phyu

Photo credit San Mu (facebook)

0 comments:

Post a Comment