ကခ်င္ျပည္နယ္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အတြက္ KNO-Thailand ဖြဲ႔စည္း

19 September 2012 
KNG


ျပည္ပအေျခစိုက္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNO) သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းႏိုင္ရန္ KNO (ထိုင္းႏိုင္ငံ) အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္။
ထပ္မံဖြြဲ႔စည္းလိုက္ေသာ KNO-Thailand (Kachin National Organization-Thailand) ကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕တြင္ ရွိေနေသာ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (KIA)  စစ္မႈ ထမ္းေဟာင္းမ်ားအပါအ၀င္ စက္တင္ဘာလ ၁၆-၁၇ ရက္အတြင္း ေဆြးေႏြးဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကိုယ္ပိုင္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ရရိွသည္အထိ တိုက္ပြဲ၀င္သြားမည္ဆိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေအာက္တြင္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၍ သေဘာတူဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ကခ်င္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNO) ေပၚလစီအတြင္း၌ ညီညြတ္စြာ ပါဝင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ျမန္မာအစိုးရသစ္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီးေနာက္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အစိုးရၾကား ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကခ်ိန္ ျပည္ပအေျခစိုက္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမေအာင္ျမင္ေသးသေရြ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူသြား မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း KNO ဥကၠ႒ ဒူဝါေဘာမ္ဝမ္ လေရာ္ (Duwa Bawmwang Laraw) က ေျပာသည္။
အဆိုပါ ခ်င္းမိုင္တြင္ သီးသန္႔ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေသာ ကခ်င္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNO) ကို ဥကၠ႒ ဦးကရဲန္ေခါင္ေဟာင္း (Kareng Hkawng Hawng)၊ ဒုတိယ တာ၀န္ခံအေနျဖင့္ ဦးလရွီးဘရန္ႏူး (Lashi Brang Nu) ႏွင့္ အင္ခြမ္ေဇာ္ဂေရာင္ (Nhkum Zau Grawng)၊ အတြင္းေရးမႈး နန္ဇိန္ေနာ္ေလာန္ (Nangzing Naw Lawn)၊ ဒုအတြင္းေရးမွဴးအား လရွီးဂမ္ (Lashi Gam) ႏွင့္ အင္ခြမ္ေဇာ္ဂမ္ (Nhkum Zau Gam) တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ျပည္ပ အေျခစုိက္ ကခ်င္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး KNO သည္ အစိုးရတပ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနေသာ KIO ႏွင့္ အတူတကြ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္သြားရန္ ၂၀၁၂ ဇြန္လပိုင္းတြင္ လုိင္ဇာ (Laiza) ဌာနခ်ဳပ္၌ ႏွစ္ရက္ၾကာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ျပီးေနာက္ သေဘာတူပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment