ဗိုလ္ခၽဳပ္ေစာလားပြယ္ (DKBA) ၏ စက္တင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔ ထုတ္ႁပန္ခၽက္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ KCM ၏ သေဘာထားထုတ္ႁပန္ခၽက္

ဗိုလ္ခၽဳပ္ေစာလားပြယ္ (DKBA) ၏ စက္တင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔ ထုတ္ႁပန္ခၽက္ ႏွင့္ပတ္သက္၍  KCM ၏ သေဘာထားထုတ္ႁပန္ခၽက္
KKO နာယကအဖြဲ႔ဝင္ လူႄကီးမၽား၏ ဆံုးႁဖတ္ခၽက္ တစ္စံုတရာမပါဘဲ ဒီမိုကေရစီနည္းအ၇   ေရြးေကာက္တင္ေႁမွာက္ထား ေသာ အလုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီၪကၠဌ မန္းေရာဘတ္ဘဇန္ ႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဳးႁဖစ္သည့္ ေစာဂုဏ္ေအာင္ တို႔အား တာဝန္မွရပ္ဆိုင္းလိုက္သည့္ ဗိုလ္ခၽဳပ္ေစာလားပြယ္၏ ထုတ္ႁပန္ေၾကညာခၽက္အေပၚ KCM မွ ရွဳတ္ခၽသည္။
ေစာလားပြယ္၏ ထုတ္ႁပန္ေ-ကညာခၽက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိတို႔ KCM  မွ   ေအာက္ပါအတိုင္း သံုးသပ္သည္။ 
KKO အလုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ ၪကၠဌမန္းေရာဘတ္ဘဇန္ ႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဳး ႁဖစ္သည့္ ေစာဂုဏ္ေအာင္ တို႔အား တာဝန္မွရပ္ဆိုင္းလိုက္ရႁခင္းသည္ ႁပည္ပႏိုင္ငံသားမၽားအႁဖစ္ ခံယူထားေသာေၾကာင့္ ကလိုထူးေဘာကရင္ အစည္းအရံုး၏ ေရွ႔ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစၪ္မၽားတြင္ အဟန္႔အတားႁဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ေစာလားပြယ္မွေဖာ္ႁပထားသည္။

ကလိုထူးေဘာ ကရင္အစည္းအရံုးအား စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္အခၽိန္ကတည္းက မန္းေရာဘတ္ဘဇန္သည္ ႁပည္ပ ႏိုင္ငံသားအႁဖစ္ခံယူထားသူတစ္ၪီးႁဖစ္သည္ကို ဗိုလ္ခၽဳပ္ေစာလားပြယ္ အပါအဝင္ DKBA  တပ္မွဳးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မၽားအားလံုး သိရွိထားျပီး ႁဖစ္သည္။
မန္းေရာဘတ္ဘဇန္သည္ မိမိတို႔ KCM တြင္အေရးပါအရာေရာက္သည့္ေနရာမွ အမၽိဳးသားေရး လုပ္ငန္းတာဝန္မၽားကို ထမ္းေဆာင္ေနသူႁဖစ္သည္။ ေစာလားပြယ္ၪီးေဆာင္သည့္ DKBA တပ္အခၽိဳ႔မွ တရားမွ်တမွဳမရွိေသာ စစ္အစိုးရ၏ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအား ဆန္႔ကၽင္ျပီး ႁပည္သူဖက္မွ ရပ္တည္ခဲ့သည့္အေပၚ မိမိတို႔ KCM မွအႁပည့္အဝေထာက္ခံခဲ့ သည္ႏွင့္အညီ မန္းေရာဘတ္ဘဇန္အား  ေစာလားပြယ္မွ ၄င္း၏တပ္ဖြဲ႔အား ႏိုင္ငံေရးၪီးေဆာင္မွဳေပးရန္ အကူအညီ ေတာင္းခံလာသည့္အေပၚ မိမိတို႔မွ မန္းေရာဘတ္ဘဇန္အား ခြင့္ႁပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခၽိန္၌ ေစာလားပြယ္သည္ ၄င္း၏တစ္ၪီးတည္းဆႏၵႁဖင့္ KKO ၪကၠဌမန္းေရာဘတ္ဘဇန္အား ႁပည္ပႏိုင္ငံသားအႁဖစ္ ခံယူထားေသာေၾကာင့္ တာဝန္မွ ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည္ဟုဆိုႁခင္းမွာ လံုးဝဆီေလွ်ာ္မွဳမရွိပါ။
ေစာလားပြယ္အေနႁဖင့္ ဤကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ႁခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီကၽင့္စၪ္လမ္းေၾကာင္း ႏွင့္ ေသြဖီ၍ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အတိုင္းလုပ္ေဆာင္လိုက္ႁခင္းႁဖစ္သည္ဟု မိမိတို႔မွသံုးသပ္သည္။ ထိုလုပ္ရပ္သည္ DKBA ႏွင့္ KKO အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ အားေပးေထာက္ခံၾကေသာ ႁပည္တြင္းႁပည္ပ   ႏိုင္ငံေရး လူမွဳေရး အဖြဲ႔အစည္းမၽား၏ယံုၾကည္ မွဳမၽားကို ဖၽက္စီးလိုက္ႁခင္းႁဖစ္သည္။
အနာဂါတ္ႏိုင္ငံေရးဟုဆိုေသာ ေစာလားပြယ္၏ နယ္ေႁမစည္းႁခား ေဘာင္ခတ္ထားသည့္ ကၽၪ္းေႁမာင္းေသာ အႁမင္အရ ထိုင္းႏိုင္ငံခၽင္းမိုင္ျမိဳ႕႔တြင္    ႁပဳလုပ္သည့္   တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔ေပါင္းစံုအစည္းအေဝးတစ္ခုအား တက္ေရာက္ရန္ထြက္ခြာသြားေသာ ၪကၠဌမန္းေရာဘတ္ဘဇန္ ႏွင့္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဳးေစာဂုဏ္ေအာင္ တို႔အား တာဝန္မွရပ္ဆိုင္းလိုက္ႁခင္းသည္ အေၾကာင္းႁပခၽက္ တစ္ခုသာႁဖစႈ္ပီး တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ အနာဂတ္ဖယ္ဒရယ္
ႁပည္ေထာင္စုတစ္ခု ေပၚေပါက္ေရးထက္ ၄င္းအေပၚ လက္ရွိစစ္အစိုးရမွ မျငိဳႁငင္ေရးကိုသာ အဓိကအေလးထားလွ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားစြာႁပသလိုက္ႁခင္းႁဖစ္ေပသည္။ သို႔ႁဖစ္၍ မိမိတို႔မွ သံုးသပ္သည္မွာ ေစာလားပြယ္ႏွင့္ တခၽိဳ႔ ေသာ DKBA တပ္မွဳး မၽားသည္ စစ္အစိုးရ၏ တစ္စံုတစ္ရာ ေသြးထိုးလွဳပ္ေဆာ္ႁခင္း၊ စစ္ေရး ႏိုင္ငံေရးအရ ဖိအားေပးႁခင္းမၽားေအာက္၌ရွိေနႈပီး တပ္ဖြဲ႔အတြင္း ရန္သူ၏ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္မွဳမၽားလည္း ရွိေနပီဟု မိမိတို႔မွ ယံုၾကည္သည္။   ေစာလားပြယ္၏ လုပ္ေဆာင္ မွဳမၽားသည္ မန္းေရာဘတ္ဘဇန္ ႏွင့္ ေစာဂုဏ္ေအာင္ တို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကို
မၽားစြာထိခိုက္ေစေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔ KCM မွ ႁပင္းထန္စြာရွဳတ္ခၽလိုက္သည္။ 
အလုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ
ကရင္ကြန္ႁမဴနီတီ မီနီဆိုးတား (KCM)
အေမရိကန္ႁပည္ေထာင္စု။
စက္တင္ဘာ (၂၂)ရက္၊ ၂၀၁၂ ခုနွစ္။ 
http://mrobertzan.blogspot.com.au/2012/09/dkba-kcm.html

0 comments:

Post a Comment