ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာအစိုးရ ပညာသင္ဆုမ်ား

 Friday, 21 September 2012 18:03
ေနလင္းထြန္း

အရပ္သားအစုိးရသစ္ တက္လာၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံျခားအစုိးရမ်ားသည္ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာေတာ္သင္ဆု အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးျမႇင့္ေပးအပ္ရန္ စီစဥ္လာၾကသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ဂ်ာမနီ၊ ေနာ္ေ၀း၊ ဆီြဒင္၊ ကုိရီးယား၊ စင္ကာပူ၊ ဂ်ပန္ စသည့္ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားက ျမန္မာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္း ပညာသင္ဆုမ်ားကုိ ဦးစားေပး ခ်ီးျမႇင့္ေနသည္။ စင္ကာပူႏွင့္ ဂ်ပန္အစုိးရတုိ႔က ျမန္မာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ပညာသင္ဆု ေပးအပ္ရာတြင္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အျခားႏုိင္ငံအစုိးရမ်ားကမူ    အရည္အခ်င္း ျပည့္မီေသာ မည္သည့္ေက်ာင္းသားမဆုိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ သည့္ စနစ္ကုိ က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည္။ ျပည္ပ ပညာသင္ အခြင့္အလမ္း ႀကိဳးပမ္းေနၾကေသာ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံျခားအစုိးရ အခ်ဳိ႕၏ ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္မ်ားအေၾကာင္း စုစည္းေဖာ္ျပ လုိက္ပါသည္။
အေမရိကန္အစုိးရ ပညာသင္ဆု
အေမရိကန္အစိုးရသည္ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ပညာေလ့လာႏုိင္မည့္ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္း ပညာသင္ဆု ႏွစ္ဆုႏွင့္ ဖဲလုိးရွစ္အစီအစဥ္ တစ္ခုကုိ ႏွစ္စဥ္ေရြးခ်ယ္ ေပးအပ္လ်က္ရွိသည္။ Fulbright Foreign Student Scholarships သည္ ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ အလားအလာ၊ အကယ္ဒမစ္ပညာေရး ေကာင္းမြန္မႈ၊ အေတြ႕အၾကံဳရင့္က်က္မႈ စသည့္ အရည္အခ်င္းတုိ႔ကုိ အေျခခံ၍ ေရြးခ်ယ္ေပး အပ္ေနသည္။အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈအေနျဖင့္ ရမွတ္ ၅၇၅ (သုိ႔မဟုတ္) IELTS ၆ ဒသမ ၅ အနည္းဆုံး ရရွိထားရန္ လုိအပ္ၿပီး ေမလကုန္ ေနာက္ဆုံးထား၍ ပညာသင္ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ International Fulbright Science & Technology Award သည္ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ ဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆု ေပးအပ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး TOFEL ရမွတ္ ၅၈၀ ႏွင့္အထက္ ရရွိထားရ မည္ျဖစ္ကာ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူေလ့ရွိသည္။
Hubert H. Humphery Fellowship သည္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ အနည္းဆုံးငါးႏွစ္ ရွိထားၿပီး အမ်ားအက်ဳိး ေဆာင္ရြက္မႈ မွတ္တမ္းရွိထားေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြးရွိသူမ်ားကုိ ေပးအပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈ TOEFL ရမွတ္ ၅၂၅ အနည္းဆုံး ရွိထားသူမ်ားကုိ ေမလပထမပတ္ ေနာက္ဆုံးထား၍ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္လႊာေခၚ ယူေလ့ရွိသည္။ အေမရိကန္အစိုးရ ပညာသင္ဆုမ်ားအတြက္ www.burma.usembassy. gov/scholarship တြင္ အေသးစိတ္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။
ၿဗိတိသွ်အစုိးရပညာသင္ဆု
Chevening ပညာသင္ဆုသည္ ၿဗိတိသွ်အစုိးရက ႏွစ္စဥ္ေပးအပ္ေနေသာ ပညာသင္ဆု ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္က စတင္၍ မီဒီယာ မ်ားမွတစ္ဆင့္ အမ်ားျပည္သူသိရွိရန္ သတင္းထုတ္ျပန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၿဗိတိန္တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္ၾကာ ဘြဲ႕လြန္ပညာ သင္ယူႏိုင္ရန္ ယခုႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းသားငါးဦး ေရြးခ်ယ္ခံထားရၿပီး မၾကာမီ လာမည့္ႏွစ္အတြက္ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူဖြယ္ ရွိေနသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈ ရမွတ္ ၆ ဒသမ ၅ အနည္းဆုံး ရရွိထားရန္ လုိအပ္ၿပီး မသန္စြမ္းမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ ကာ အသက္အရြယ္ ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ၿဗိတိသွ်အစုိးရပညာသင္ဆုကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ဒုတိယပတ္မတုိင္မီ ေနာက္ဆုံးေလွ်ာက္ထားရန္ လုိအပ္ၿပီး အေသးစိတ္ကုိ www.chevening.foc/gov.uk တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
ၾသစေၾတးလ်အစုိးရ ပညာသင္ဆု
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာေက်ာင္းသား ၁၀ ဦးကုိ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္း တက္ေရာက္ရန္ စတင္ပညာသင္ဆု ေပးခဲ့ေသာ ၾသစေၾတးလ် အစုိးရသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းသား ၂၁ ဦးကုိ ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး ၂၀၁၃ အတြက္ ေက်ာင္းသား ၃၀ ဦးထိ တုိးျမႇင့္ေခၚယူရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ဘာသာစကား လုိအပ္ခ်က္အေနျဖင့္ IELTS ရမွတ္ ပ်မ္းမွ် ၆ ဒသမ ၅ သုိ႔မဟုတ္ ရမွတ္ ၅၈၀ အနည္းဆုံး ရရွိထားရန္ လုိအပ္ၿပီး ဧၿပီလ၌ ပညာသင္ေလွ်ာက္လႊာ ေခၚယူေလ့ရွိကာ http://www.ausaid.gov.au တြင္ အေသးစိတ္ ေလ့လာၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။
ဂ်ာမနီအစိုးရပညာသင္ဆု
German Academic Exchange Service အစီအစဥ္အေနျဖင့္ ဂ်ာမနီသံ႐ုံးက ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္း ပညာသင္ ဆုမ်ား ေပးအပ္ေနသည္။ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားသူသည္ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ အလုပ္သင္ႏွစ္ႏွစ္ ရွိထားရန္ လုိအပ္ၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈအေနျဖင့္ TOEFL ရမွတ္ ၅၅၀ (သုိ႔မဟုတ္) IELTS ရမွတ္ ၆ ဒသမ ၀ ရရွိထားရမည္ ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ဆုအတြက္ ဇူလုိင္လတြင္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူေလ့ရွိၿပီး www.daad.de တြင္ အေသးစိတ္ ေလ့လာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
ကုိရီးယားအစုိးရ ပညာသင္ဆု
အျခားႏုိင္ငံ အစုိးရမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားစြာ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းသာမက ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္းအတြက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ကုိရီးယားအစုိးရက ပညာသင္ဆု ေပးအပ္လ်က္ရွိသည္။ ယခုႏွစ္အတြက္ ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္း တက္ေရာက္ရန္ ျမန္မာေက်ာင္းသားႏွစ္ဦးကုိ ပညာသင္ဆု ေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား၍ ကုိရီးယားသံ႐ုံးတြင္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဘြဲ႕လြန္ သင္တန္းအတြက္ ယခုႏွစ္ မတ္လ ၆ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား၍ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားရန္ႏွင့္ ျမန္မာေက်ာင္းသားတစ္ဦးကုိ ေရြးခ်ယ္ ပညာသင္ဆု ေပးအပ္ရန္ ေၾကညာထားသည္။ ႏွစ္စဥ္ေပးအပ္ေနေသာ ကုိရီးယားပညာသင္ဆု အစီအစဥ္မ်ားကုိ www.niied.go.kr တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။
ေနာ္ေ၀းႏွင့္ ဆြီဒင္အစုိးရ ပညာသင္ဆု
ယခုႏွစ္မွ စတင္၍ ေနာ္ေ၀းႏွင့္ ဆြီဒင္အစုိးရတုိ႔သည္ ျမန္မာေက်ာင္းသား ၅၀ ခန္႔ကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ အာရွနည္းပညာ အင္စတီက်ဳဒ္(AIT)တြင္ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ရန္ ပညာသင္ဆုမ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ ပညာသင္ဆုကုိ သုံးႏွစ္ဆက္တုိက္ ေပးအပ္သြားရန္ စီစဥ္ထားၿပီး နည္းပညာတကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဳတာတကၠသုိလ္မ်ားမွ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ျပည္ပ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းေကာင္း ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈအေနျဖင့္ IELTS ရမွတ္ ၄ ဒသမ ၅ (သုိ႔မဟုတ္) TOFEL ရမွတ္ ၅၀၀ အနည္းဆုံး ရရွိထားရန္ လုိအပ္ၿပီး ဘြဲ႕ရၿပီးစ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားျခင္း အတြက္ Network Activities Group က အခမဲ့တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိၿပီး ယခုႏွစ္ မတ္လကုန္ ေနာက္ဆုံးထား၍ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေခၚယူခဲ့သည္။ AIT ေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္လုိသည့္ အေၾကာင္းရင္း၊ မိမိ၏ ကာလတုိ၊ ကာလရွည္ အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းတြင္ ေရတို၊ ေရရွည္တြင္ မည္သည့္အခန္းက႑၌ မည္သုိ႔ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ကုိ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ စာစီစာကုံးသုံးမ်က္ႏွာ ေရးသားေလွ်ာက္ထားရမည့္ ပညာသင္ဆုအတြက္ www.ait.asia/admissions/form.html တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံျခားအစုိးရမ်ားသည္ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား၏ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္၊ ဥာဏ္ရည္ထက္ျမက္မႈ၊ မိမိႏိုင္ငံႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကုိ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမႈ စသည့္ အခ်က္မ်ားေပၚ အေျခခံ၍ ပညာသင္ဆု ေပးအပ္ေလ့ရွိၿပီး ပညာသင္ယူ ၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ မိမိႏုိင္ငံ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မည္သည့္အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည္ကုိ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားစဥ္ႏွင့္ လူေတြ႕စစ္ေဆးခ်ိန္တြင္ ထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပႏုိင္ရမည္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား ေအာင္ျမင္ၾကပါေစ။

0 comments:

Post a Comment