လူသားခႏၶာကိုယ္ ေဆးသိပၸံျပတုိက္ အာရွတြင္ ပထမဆံုး ဖြင့္လွစ္ (ဗီဒီယို)

Sunday, 19 August 2012 13:41
ေမာကၡ

သက္မဲ့ ေဆးစိမ္ လူသား ခႏၶာကိုယ္ပံုစံအစစ္ ၃၁ မ်ဳိးတို႔ကို ပကတိ ေတြ႔ျမင္ရသည္။ လူသားကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္း အစစ္မ်ားကို အသံုးျပဳသည့္ ျပတုိက္ကို အာရွ၏ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ခ်ဳလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္က ဖြင့္လွစ္လိုက္သည္။
အတြင္းပိုင္း အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ၾကြက္သားမ်ား၊ ေျခလက္အဂၤါမ်ား၊ ကေလးေမြးဖြားပံု၊ သေႏၶသား ဖြံ႔ၿဖိဳးပံု အဆင့္ဆင့္တို႔ကို plastination technique နည္းပညာ အသံုးျပဳလ်က္ ျပသထားျခင္းျဖစ္သည္။
ဘန္ေကာက္ေရာက္လွ်င္ အခမဲ့ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈနုိင္သည္။0 comments:

Post a Comment