က်န္းမာေရး အေကာင္းဆံုး ၁၀ ႏုိင္ငံ

Saturday, 18 August 2012 11:33
ေမာကၡ
 
ဘလြန္းဘာ့ဂ္သုေတသန ဆာေဗးအရ စကၤာပူမွာ ကမၻာ့ေပၚတြင္ က်န္းမာေရး အေကာင္းဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ လူ႔သက္တမ္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း ႏႈန္းထား၊  ေသဆံုးႏႈန္းတို႔မွာ ပါ၀င္ေသာ စစ္တမ္းအရ ေလ့လာခဲ့သည္။
၁၄၅ ႏုိင္ငံစစ္တမ္းတြင္ စကၤာပူက ရမွတ္ ၈၉ ဒသမ ၄၅ ရရွိခဲ့သည္။
အီတလီႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တို႔က ဒုတိယႏွင့္ တတိယ ေနရာမ်ားတြင္ ရွိေနသည္။

ေမာကၡက်န္းမာေရးသတင္း

0 comments:

Post a Comment