ဇြဲကပင္ပညာဒါနအသင္း၏ ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္အသင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္အက်ဥ္း

၁။ အသင္း၏အမည္ = ဇဲြကပင္ပညာဒါနအသင္း (၂၃-၁-၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္သည္။)

၂။ အသင္း၏တည္ေနရာ = ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ

၃။ အသင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ = ပညာထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေသာကရင္အမ်ိဳးသားရဟန္းေတာ္မ်ား
 ေပၚထြန္းလာေစရန္အတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ လွဴဒါန္းရန္။

၄။ အသင္းဖြဲ႕စည္းပုံ = ေအာက္ပါအတုိင္း အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီျဖင့္ ဖဲြ႕စည္း ေဆာင္ရြက္သည္။ အလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီတြင္--

၁) နာယကဆရာေတာ္မ်ား

၂) ဥကၠ႒ဆရာေတာ္

၃) ဒု- ဥကၠ႒ဆရာေတာ္

၄) အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ ဆရာေတာ္

၅) တြဲဖက္အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ဆရာေတာ္

၆) ဘ႑ာေရးမႈးဆရာေတာ္

၇) တြဲဖက္ဘ႑ာေရးမွဴးဆရာေတာ္

၈) အဖြဲ႕၀င္ဆရာေတာ္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းေဆာင္ရြက္သည္။

၅။ အလုပ္အမႈေဆာင္ဆရာေတာ္မ်ား၏သက္တမ္းသည္ (၃) ႏွစ္ျဖစ္သည္။

၆။ အသင္း၏လုပ္ငန္းစဥ္ = ႏုိင္ငံျခားတကၠသုိလ္/ေကာလိပ္တစ္ခုခုတြင္ တက္ေရာက္ ပညာသင္ယူ/ သင္ၾကားေနေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားရဟန္းေတာ္မ်ားအား ပညာဒါနအလွဴေငြ လွဴဒါန္းေထာက္ပံ့ျခင္း၊ အသင္း၏ရန္ပုံေငြ႐ွာေဖြျခင္းတုိ႕ျဖစ္သည္။

၇။ အသင္း၏ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားသည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ တာ၀န္မထမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ ေသာ္ အသင္း၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသုိ႕ အေၾကာင္းၾကား၍ ႏွဳတ္ထြက္ႏုိင္သည္။

၈။ ဇြဲကပင္ပညာဒါနအသင္းသည္ မိသားစုအသြင္ေဆာင္ေသာအသင္းမ်ိဳးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသင္း၏ တာ၀န္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိသားစုစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ၀ုိင္း၀န္္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား ပညာထူးခြ်န္ထက္ျမက္လာၿပီး အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေစရန္ ဟူေသာ စိတ္ျဖင့္ ညီညီညြတ္ညြတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္တုိ႕ျဖစ္သည္။

၉။ အသင္း၏ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းစသည္တုိ႕ကုိအေျခအေနအားေလ်ာ္စြာ ျပဳျပင္ျခင္း၊ ျဖည့္ စြက္ျခင္း၊ ႏွဳတ္ပယ္ျခင္းစသည္ိ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

၁၀။ အသင္း၏အမႈေဆာင္ႏွင့္ အသင္း၀င္မ်ားသည္ အသင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အသင္းကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ စည္း႐ုံး ေဟာေျပာမႈမ်ား
ကုိ အခါအခြင့္အားေလ်ာ္စြာေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ျဖစ္သည္။

ဤဇြဲကပင္ပညာဒါနအသင္း၏ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕၀င္မ်ားကုိ ၃၁ - ၃ -၂၀၀၈ ေန႕တြင္ ေအာက္ပါ
အ တုိင္း အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းလုိက္သည္။

(က) အသင္း၏နာယကဆရာေတာ္မ်ား

၁) ဘဒၵႏၱ ေ၀ေဒဟသာမီဘိ၀ံသ ရန္ကုန္ Myanmar

၂) ဘဒၵႏၱ ေဇာတိက ရန္ကုန္(န.ပ.သ) Myanmar

၃) ဘဒၵႏၱပညာသာမိ (ေတာင္ကေလး)

၄) ဘဒၵႏၱ ကုမာရ ထီဖုိးစံ Thailand

၅) ဘဒၵႏၦ ပုည ထီဖုိးစံ Thailand

၆) ဘဒၵႏၱ ပညာ၀ံသ ေနာင္ဘုိ Australia

(ခ) ဗဟုိအလုပ္မွဳေဆာင္ အဖြဲ႔၀င္ ဆရာေတာ္မ်ား

ဥကၠဌဆရာေတာ္ = ဦးဣႏၵာစာရ

ဒုတိယ ဥကၠဌဆရာေတာ္ = ဦးေမဓာနႏၵ

အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ ဆရာေတာ္ = ဦးနာဂ၀ံသ

တြဲဘက္အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ ဆရာေတာ္ = ဦးဉာဏသာမိ

ဘ႑ာေရးမွဴး = ဦးကုေ၀ရ

တြဲဘက္ ဘ႑ာေရးမွဴး = ဦးပညာေဇာတ

(ဂ) သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဆရာေတာ္မ်ား

၁) ဦးနာဂ၀ံသ (ကု္ေက်ာ၀္) ထုိင္း

၂) ဦးေမဓာနႏၵ (ထီ့ေဖါဟ္စင္) သီရိလကၤာ

၃) ဦးေတဇနိယ (ခု္လုိဒ့္ဆင့္ေမာ၀္ထုင္း) သီရိလကၤာ

၄) ဦးသုဇန ( ဏံင္းမ်းလြာဲ) အိႏၵိယ

(ဃ) ပညာေတာ္သင္ေမာ္နီတာရဟန္းေတာ္မ်ား

၁) ဦးကုေ၀ရ ( ဏံင္းမ်းလြာဲ) အိႏၵိယ

၂) ဦးဂုဏသာမိ ( ထုဲးမင္ေထာ၀္) သီရိလကၤာ

မွတ္ခ်က္။ က်န္ေသာ ပညာေတာ္သင္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအားလုံးသည္ အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႔၏ အဖြဲ႔၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
http://www.kda2005.com

0 comments:

Post a Comment