ကရင္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ ၅ဖြဲ႔၏ ျပန္လည္ ညီညြတ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲ


ကရင္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ ၅ဖြဲ႔၏ ျပန္လည္ ညီညြတ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ေကအဲန္ယူ တပ္မဟာ ၇နယ္ေျမမွ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ေကအဲန္ယူ၊ ဒီေကဘီေအ (ကလိုထူးေဘာ)၊ ေဟာင္သေရာ ျငိမ္းခ်မ္းေ၇းအဖြဲ႔၊ ေကအဲန္ယူ ေကအဲန္အယ္ေအ ျငိမ္းေကာင္းစီနွင့္ ဘီဂ်ီအက္ဖ္ ကိုယ္စားလွယ္တခ်ဳိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး အေရးၾကီးတဲ့ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အခ်က္ေတြ အခ်ဳိ႔ သေဘာတူညီ ခဲ့ၾကပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment