၂၀၁၂ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေန ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၅) ရပ္

Wednesday, 02 May 2012 15:02

Invite1၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား ေန႔တြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ စက္မွဳဇုန္ အလုပ္ သမားမ်ား သမဂၢ (MITU) ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံလုံး ဆိုင္ရာ ေတာင္သူ လယ္သမား မ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး အလုပ္ သမားမ်ား အဖြဲ႔ (AFFM) တို႔မွ ပူးေပါင္းျပီး အလုပ္ သမားမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၅) ရပ္ကို ခ်မွတ္ ခဲ့ပါသည္။
၄င္းတို႔မွာ
၁။ေျမယာ စီမံခန္ ့ခြဲမႈ အဖြဲ ့ဖြဲ ့့စည္းရာတြင္ အဂတိ လိုက္စားမႈ ကင္းရွင္းေရးႏွင္ ့လယ္သမား အခြင့္ အေရးမ်ား ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ လြတ္လပ္ေသာ ေတာင္သူ လယ္သမား အဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ခြင့္ ေပးရန္ ဆံုးၿဖတ္သည္ ။
၂။အလုပ္သမား ၊လယ္သမား အခြင့္ အေရး ဥပေဒ ေရးဆြဲရာတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ေတာင္သူ လယ္သမား ႏွင့္ အလုပ္သမားတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေရးဆြဲရန္ ဆံုးၿဖတ္သည္ ။
၃။အဓမၼ လုပ္အား ခိုင္းေစျခင္းႏွင့္ ကေလး စစ္သားမ်ား စုေဆာင္း အသံုးျပဳေနျခင္းတို႔ကို (၃) ႏွစ္ သက္တမ္းတိုး ခြင့္ျပဳ ထားျခင္းအေပၚ ခ်က္ ျခင္းရပ္တန္ ့ေပးရန္ကန္ ့ကြက္ေၾကာင္းဆံုးၿဖတ္သည္။
၄။အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ကာယ၊ ဥာဏ္အလုပ္သမားထု အားလံုး အလုပ္ပိတ္ရက္ႏွင္ ့လုပ္ခလစာ အၿပည္ ့ရရွိရန္ ဆံုးၿဖတ္သည္။
၅။လြတ္လပ္ေသာ သမဂၢ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား မွတ္ပံုတင္ၿခင္းအေပၚကန္ ့သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကို အၿမန္ဆံုးရုပ္ သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆို ေၾကာင္းဆံုးၿဖတ္သည္။
ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသည္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ကုန္၌ အလုပ္သမား သမဂၢဆိုင္ရာ ဥပေဒ မ်ားကို အတည္ျပဳ ေရးဆြဲၿပီး ေနာက္ပိုင္း
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ တြင္ အလုပ္သမား သမဂၢဖြဲ႔ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳလာခဲ့ပါသည္။ အလုပ္သမား မ်ားကလည္း သမဂၢဖြဲ႔ခြင့္ ရရွိလာသည္ႏွင့္အမွ် အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ရရွိလာဖို႔အတြက္ စတင္ေတာင္းဆို လာေနျပီးျဖစ္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment