ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စြမ္းအင္ႏွင့္ သယံဇာတ တူးေဖာ္ေရးတြင္သာ မ်ားလာ

  on May 17, 2012 4:09 pm ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ ၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ ဘီလီယံ ေက်ာ္ သိသာစြာ တိုးတက္မႈ ရိွခဲ့ေသာ္လည္း သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ား အေပၚ အေျခခံသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသာ ရာခိုင္ႏႈန္း အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဂတ္စ္ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တခု (ဓာတ္ပံု- Reuters)
စီးပြ ားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီး၏ အၾကံေပး ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္ အဆိုအရ ႏိုင္ငံျခား တိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ တိုးတက္လာေရး အတြက္ စီးပြ ားေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အစိုးရက ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးေနာက္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀ ဘီလီယံေက်ာ္ျဖစ္လာခဲ့သည့္ အတြက္ ျပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀-၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ေဒၚလာ ၂၀ ဘီလီယံေက်ာ္ “သိသာစြာတိုးတက္” မႈရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
“သဘာ၀ အရင္းအျမစ္ေတြ အေပၚမွာဘဲ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးတက္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းက ႏိုင္ငံျခားသား စီးပြ ားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အေနနဲ႔ သူတို႔မွာ ဒီလုပ္ငန္းနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အားသာခ်က္ ေတြရိွတဲ့အျပင္ သူတို႔အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ ရရိွမႈကလည္း ေသခ်ာမႈရိွတာေၾကာင့္ပါ။ က်န္တဲ့အျခားလုပ္ငန္းေတြက သူတို႔အေနနဲ႔ စြန္႕စားျပီး လုပ္ရမယ့္ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ အက်ိဳးအျမတ္က ေသခ်ာမႈမရိွလို႔ ဒီလုပ္ငန္းေတြ အေပၚမွာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈက သိသာစြာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ မရိွဘူး” ဟု ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္က ေျပာသည္။
ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေ ကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းမ်ားအရ ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ ၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၄၀၆၉၉ ရိွသည့္အနက္ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္သည့္ စြမ္းအင္၊ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕က႑တြင္ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၃၂၉၃၆ ရိွေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏစုစုေပါင္း၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရိွျပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑တြင္ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၁၇၆၀ ရိွသည့္အတြက္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ၏ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရိွသည္။
ႏိုင္ငံအလိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ေဒၚလာ ၁၃ ဘီလီယံေက်ာ္ရိွကာ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ၏ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့္ ပထမအဆင့္တြင္ ရိွေနျပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက ေဒၚလာ ၉ ဘီလီယံေက်ာ္ရိွကာ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့္ ဒုတိယ အဆင့္တြင္ရိွေနသည္။
ျပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀-၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြ င္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ေဒၚလာ ၈ ဘီလီယံေက်ာ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံေက်ာ္သာ ရိွခဲ့သည္။
“ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြက သဘာ၀ အရင္းအျမစ္ေတြ အေပၚမွာဘဲ အေျခခံျပီးေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရိွေနတာ တိုင္းျပည္ စီးပြားေရး ေရရွည္ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္မႈ မရိွႏိုင္ဘူး။ဒါေၾကာင့္ တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရး ေရရွည္ဖြ႕ံျဖိဳး တိုးတက္ဖို႔အတြက္ ဒို႔လိုခ်င္တာက ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑ေတြ မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးတက္လာဖို႔ပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑တိုးတက္လာမွ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရး တိုးတက္လာျပီး  အလုပ္အကိုင္ ရရိွမႈအခြင့္အလမ္းေတြ ပိုမ်ားလာမွာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑အေပၚမွာ ၀င္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာဖို႔  ပိုျပီးေတာ့ ဖိတ္ေခၚရမွာျဖစ္တယ္” ဟု ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္က ဆိုသည္။
ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား စက္မႈဇုန္ က႑ေတြ အေပၚမွာ ၀င္ေရာက္ ရင္းႏွီးလာဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက အလိုရိွေၾကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ  ပိုမိုဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑ေတြအေပၚ ပိုျပီး ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံေစခ်င္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးစိုးသိန္းက ေဖေဖာ္၀ါရီလ တစ္ရက္ေန႔က အစိုးရရိပ္သာတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဥေရာပစီးပြ ားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ေျပာၾကားခဲ့ေသးသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ အေပၚမွာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ၀င္လာဖို႔ ဦးစားေပးအေနနဲ ႔ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ရိွပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီစက္မႈလုပ္ငန္းေတြက အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ကို ပိုမိုဖန္တီးႏိုင္လို႔ပါ။ အလားတူ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑အေပၚမွာလဲ  ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ  ၀င္ေရာက္လာေစခ်င္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္တဲ့ လယ္ယာေျမက အမ်ားၾကီးရိွတဲ့ အျပင္ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ကလဲ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံျပီး ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာ အလားအလာ ေကာင္းေတြရိွေနလို႔ပါ” ဟု  ဦးစိုးသိန္းက ဆိုသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ ရိွေနေၾကာင္း ေဟာင္ေကာင္ အေျခစိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ အၾကံေပးကုမၸဏီ Bagan Capital မွ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ မစၥတာဂ်ရီမီခေရာေစာဂ်ဳန္းက ေျပာဆိုထားေၾကာင္း ျပည္တြင္းသတင္း ေအဂ်င္စီမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
“ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဟိုတယ္နဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ အေသးစား ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းေတြ နဲ႔ စားေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ကို ပိုျပီးစိတ္၀င္စားမႈရိွၾကတယ္” ဟု ဂ်ရီမီခေရာေစာဂ်ဳန္းကဆိုသည္။
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးတက္လာေရးအတြက္ လုပ္ငန္းခြန္စည္းၾကပ္မႈ ကင္းလြတ္ခြင့္ကို ငါးႏွစ္အထိတိုးထားသည့္အျပင္ ေငြေၾကး လြယ္ကူစြာ လြဲေျပာင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရိွေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးတက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္းလည္း ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္က ဆိုသည္။
“တရုတ္၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံေတြမွာ လုပ္အားခေစ်းႏႈန္းေတြျမင့္တက္မႈရိွလာတာေၾကာင့္ အဲ့ဒီႏိုင္ငံမွာရိွတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြ င္းထဲကို ၀င္ေရာက္လာမွာျဖစ္လို႔ ကုန္ထုတ္ လုပ္မႈ က႑အေပၚမွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ တိုးလာဖို႔ရိွပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္က ေျပာသည္။

0 comments:

Post a Comment