ရာသီဥတု ဆိုးရြားမႈေဘးမွ လြတ္ကင္းေအာင္ အသားေလွ်ာ့စားပါ

Saturday, 14 April 2012 15:01
ေမာင္ေမာင္သန္း

တိရစၧာန္အစားအစာအတြက္ သီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးရာ၌ အသံုးျပဳေသာ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားသည္ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားကို အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားေစၿပီး၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစသည္။
ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးတိုင္းျပည္မ်ားမွ အသားစားသူမ်ားသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၏ အဆုိးရြားဆံုးအက်ိဳးဆက္မ်ားကို မျဖစ္ပြားရေအာင္ အသားကို အေတာ္မ်ားမ်ားေလွ်ာ့စားသင့္ၿပီး၊ ၅၀% အထိပင္ေလွ်ာ့စားသင့္သည္ဟု ေလ့လာခ်က္ အသစ္တရပ္က သတိေပးထားသည္။
စိုက္ပ်ိဳးရာ၌ အသံုးျပဳေသာ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ပြားေစေသာ အပူထုတ္လႊတ္မႈ၏ အခ်ိဳးအစား အေတာ္မ်ာမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစသည္။
ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးမႈ အႏၱရာယ္မွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ (၂၀၅၀)ခုႏွစ္ မေရာက္မီ ကာလအတြင္းမွာ ရိကၡာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ညစာစားေသာက္မႈတြင္ အႀကီးအက်ယ္ အေျပာင္းအလဲလုပ္ပစ္ရန္လိုသည္ဟု သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ သုေတသနစာေစာင္ (Environmental Research) အမည္႐ွိ စာေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေလ့လာခ်က္တေစာင္က သတိေပးထားသည္။
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈျပႆနာကို ဤသို႔ ေျဖ႐ွင္းရာတြင္ အႀကီးမားဆံုးေသာ အခက္အခဲၾကီးတခု ႐ွိေနပါသည္။ ဤရာစုႏွစ္ အလယ္တြင္ သန္း (၉ ,၀၀၀) ႐ွိလာမည့္ ကမၻာ့လူဦးေရအတြက္ ရိကၡာအလံုအေလာက္ ထုတ္လုပ္ေပးရန္႐ွိေနသည့္ၾကားထဲ၊ ရိကၡာထုတ္လႊတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လႊတ္မႈကို မည္သို႔ေလွ်ာ့ခ်မည္နည္း။
မက္ဆာခ်ဴးဆက္ျပည္နယ္၊ ၀ုဟိုး သုေတသန႒ာန (Woods Hole Research Centre) မ ွညႊန္ၾကားေရးမွႈး အဲရစ္ေဒးဗစ္ဆန္၏ ေတြ႔႐ွိခ်က္မ်ားက ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးတိုင္းျပည္မ်ားသည္ ေျမၾသဇာသံုးစြဲမႈကို ၅၀ % ေလွ်ာ့ခ်ကာ၊ အသားကို မ်ားမ်ား ေလွ်ာ့စားရန္ မိမိတို႔တိုင္းျပည္အသီးသီး႐ွိ စားသံုးသူမ်ားအား ဆြဲေဆာင္သင့္သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
ဤသို႔ဆြဲေဆာင္ေရးသည္ မလြယ္လွေၾကာင္းကိုလည္း ေဒးဗစ္ဆန္က ၀န္ခံပါသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးတိုင္းျပည္ မ်ားတြင္ အသားသည္ ေန႔စဥ္အစားအစာတြင္ ပါေနက်အစားအစျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ အိႏၵိယျပည္ ကဲ့သို႔ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲဆိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈႏွင့္ တပါတည္းပင္ အသားစားသံုးမႈ ပိုမ်ားလာေန လွ်က္ရွိသည္။
“အသားစားတဲ့ ပမာဏနဲ႔ စားတဲ့အၾကိမ္ကို ေလွ်ာ့ဖို႔ အေနာက္တိုင္းကလူေတြကို နားခ်ဖို႔ဆိုတာ ဧရာမ အခက္အခဲႀကီးလို႔ က်ေနာ္ ထင္ပါတယ္။ ဒါက လက္႐ွိ က်ေနာ္တို႔ ယဥ္ေက်းမႈရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းခုေပါ့ေလ”ဟု သူကဆိုပါသည္။
သုေတသနျပဳေလ့လာသူမ်ားက လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအေပၚ စိုက္ပ်ိဳး ေရး၏ ႐ိုက္ခတ္ခ်က္မ်ားကသာမက ဤျပႆနာႏွင့္ တဆက္တည္းျဖစ္ေသာ တိုးပြားလာသည့္ လူဦးေရအတြက္ ရိကၡာလံုေလာက္ေရး ျပႆနာကိုပါ ဂ႐ုတစိုက္ေလ့လာခဲ့သည္။ သိပၸံပညာ႐ွင္အခ်ိဳံ႔ကမူ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ပြားေစေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ တိရစၧာန္အညစ္အေၾကးမ်ားကို ေ႐ွာင္ က်ဥ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အသားတု ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို စမ္းသပ္ေလ့လာၾကသည္။
ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ တိရစၧာန္အညစ္အေၾကးတို႔က ထုတ္လႊတ္ေသာ ႏိုက္ထရပ္ေအာက္ဆိုက္ဓာတ္ေငြ႔သည္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲေစေသာ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႔ကို အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားေစသည္။ ကုလသမဂၢ၏ ရာသီဥတု ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းက ဤဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားကို သိသိသာသာေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေဆာ္ၾသထားသည္။
ကၽြဲႏြားႏွင့္ ၀က္တို႔အတြက္ အစာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ လူ႔အစားအစာအစားအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေသာ သီးႏွံမ်ား ထက္ပို၍ ဤဓာတ္ေငြ႔မ်ားကို ထုတ္လႊတ္ေပးသည္။ အသားကို ေလွ်ာ့စားျခင္းအားျဖင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာလို အပ္ခ်က္ကိုသာမက တိရစၧာန္ အညစ္အေၾကးပမာဏကိုပါ ေလ်ာ့နည္းသြားေစမည္ျဖစ္သည္။
လက္႐ွိစိုက္ပ်ိဳးေရးအေလ့အထမွာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား (ေဆာင္းရာသီ သီးထပ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ စိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ား) လုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေလထုထဲသို႔ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ထုတ္လႊတ္မႈမျဖစ္ေအာင္ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ကို စုပ္ယူႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။
ဤသို႔ေကာက္ခ်က္ခ်ရာ၌ ေဒးဗစ္ဆန္က ၂၀၅၀ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ႔လူဦးေရ ၈. ၉ ဘီလ်ံ႐ွိလာမည့္အေၾကာင္းႏွင့္ လူတဦးခ်င္း ေန႔စဥ္ကယ္လိုရီစားသံုးမႈသည္ ၃ ,၁၃၀ ကယ္လိုရီအထိ ျမင့္လာမည့္အ ေၾကာင္းတို႔ကို ညႊန္းဆိုျပေနသည့္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ထုတ္ႏႈတ္ျပသပါသည္။
အသားစားသံုးမႈပမာဏသည္ ခ်မ္းသာေသာႏိုင္ငံမ်ား၌ လူတဦးလွ်င္ တႏွစ္မွာ ၈၉ ကီလိုအထိလည္းေကာင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးဆံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တႏွစ္လွ်င္ ၃၇ ကီလိုအထိလည္းေကာင္း ျမင့္တက္သြားမည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။
ဤအလားအလာအတိုင္း စခန္းသြားမည္ဆိုလွ်င္ ကမၻာႀကီးသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ကို ပို၍ျပင္း ျပင္းထန္ထန္ ခံရဖြယ္႐ွိသည္။
အသားလံုး၀မစားရန္ကိုမူ ေဒးဗစ္ဆန္က တိုက္တြန္းျခင္းမျပဳေခ်။ “လိုတာက လူတိုင္း သက္သတ္လြတ္ စားဖို႔ မစဟုတ္ပါဘူး။ အသားစားတဲ့ ပမာဏနဲ႔ စားတဲ့အၾကိမ္ကို ေလွ်ာ့ဖို႔ဆိုတာေတာင္ အေ၀းႀကီးလိုပါေသးတယ္” ဟု သူကဆိုပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ကာဘြန္ထုတ္လႊတ္မႈ မ်ားေစေသာ ကၽြဲႏြားႏွင့္ ၀က္တို႔ ၏အသားကို စားရာမွေန၍ ၾကက္ သို႔မဟုတ္ ငါးတို႔ကို ေျပာင္းစားျခင္းသည္ လိုပါလိမ့္မည္။

0 comments:

Post a Comment