အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ ထိုင္း ႏိုင္ငံတြင္ တိုးပြားလာ

အသစ္ ထြက္ေပၚလာသည့္ အစီရင္ခံစာ တစ္ခုအရ ထိုင္း ႏိုင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ခံစားေနရသည့္ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္

အတြင္း တိုးတက္ လာေနေၾကာင္း press tv သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ Grant Thornton အၾကံေပး အဖြဲ႔မွ ျပဳလုပ္သည့္ စစ္တမ္းအရ ယခုလုိ သိရွိခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ကာ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ထိုင္း အမ်ိဳးသမီးေပါင္း ၂၇၀၀၀ ေက်ာ္မွာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဆးကုသမႈ ခံယူခဲ့ရေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခု ျဖစ္ရပ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးေပါင္း ၁၃၀၀ ခန္႔သာ အဆိုပါ ေစာ္ကားမႈမ်ား အတြက္ တာဝန္ ရွိသူမ်ားသို႔ တိုင္ၾကားခဲ့ၾကျပီး ၂၇၀၀၀ ထဲမွ က်န္ရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ေရငံု ႏႈတ္ပိတ္ ေနခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ ယင္းသို႔ တိုင္တန္းပါက အရွက္ရဖြယ္ ျဖစ္သည္ဟု အမ်ိဳးသမီး အမ်ားစုမွ ယူဆထား၍ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အဆိုပါ စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။  မိသားစု ဘဝကို အေလးေပးသည့္ စနစ္ က်င့္သံုးေသာ ထိုင္း ႏိုင္ငံမွာ ယခုလို ျဖစ္ရပ္အတြက္ ၎တို႔၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားမွ အမွန္တရားကို လက္မခံႏိုင္မည္ကို စိုးရြံ႕ေနေၾကာင္းလည္း အဆိုပါ စစ္တမ္းအရ သိရသည္။ အလားတူပင္ အခ်ိဳ႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔သို႔ အေၾကာင္း မၾကားရန္ပင္ ျခိမ္းေျခာက္ ခံရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္း ႏိုင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔မ်ားမွာ ယခုလို အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚအၾကမ္းဖက္သည့္  ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ထိေရာက္ျပီး ျမန္ဆန္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ယင္လတ္ ရွင္နာဝပ္အား တိုက္တြန္းထားကာ ယင္းပေရာ့ဂ်က္မ်ား အတြက္ ေငြေၾကးအရ လြတ္လပ္မႈ ရရွိေစမည့္  ဘ႑ာေရး အေထာက္အပ့ံမ်ားကိုလည္း ဖန္တီး ေပးေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီး အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ထိုင္း ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္  က်ား၊မ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ အၾကမး္ဖက္မႈမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္မည့္ အေရးအတြက္ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔မ်ားမွ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားေနၾကေၾကာင္းလည္း presstv သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
http://www.presstv.ir/detail/230979.html

0 comments:

Post a Comment