ျပည္ပႏုိင္ ငံသား ခံယူ ထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ ငံသားမ်ား ႏုိင္ငံ သား ျပန္လည္ ခံယူ ရန္ ေလွ်ာက္ ထားမႈ ရွိလာ

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွာ ႏုိင္ငံသား ခံယူထားတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဟာ ျပန္လည္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူဖု႔ိအတြက္သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲ့ဒီလို ျမန္မာႏုိင္ငံသား ျပန္လည္ခံယူဖို႔အတြက္ ေလွ်ာက္ထားမႈဟာ လက္ရွိမွာ (၈)မႈခန္႔ရွိၿပီး လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား မွတ္ပံုတင္ေရးဌာနမွ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲ့ဒီလို စစ္ေဆးရာမွာ ေလွ်ာက္ထားသူဟာ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ ကင္းရွင္းမႈ ရွိ၊မရွိ ႏုိင္ငံသား မွတ္ပံုတင္အမွတ္စတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားက စစ္ေဆးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိေလွ်ာက္ထားရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒအရ ျပန္လည္ၿပီး ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူလိုပါက ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ ႏိုင္ငံသား ခံယူထားမႈကို စြန္႔လႊတ္ရမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အဲ့ဒီလို ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျပန္လည္ခံယူဖို႔အတြက္ ေလွ်ာက္ထားမႈမွာ (၁၉၉၃)ခုႏွစ္မွာ တစ္ႀကိမ္ရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိႏုိင္ငံေတာ္သမၼတမွ ျပည္ပေရာက ္ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကို ျပန္လာဖို႔ ဖိတ္ေခၚတဲ့ အခ်ိန္မွစၿပီး အခုလို ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျပန္လည္ခံယူဖို႔ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား ရွိလာတာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ေရးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးရဲ႕ ေျပာၾကား ခ်က္အရ သိရပါတယ္။ အခုလုိႏိုင္ငံသား ျပန္လည္ခံယူဖို႔ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားမွာေတာ့ ျပည္ပႏိုင္ငံ အသီးသီးရွိ  သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံေတြမွာ ႏုိင္ငံသားခံယူထားတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ေလွ်ာက္ထားလ်က္ရွိိတယ္လုိ႔ သတင္းရရွိပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment