ျပည္ပႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ ငံသား မ်ား ကိုပါ ျပည္လံုး ကၽြတ္ သန္းေခါင္ စာရင္း ေကာက္ယူ သြားရန္ရွိ


(၂၀၁၄)ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႔မွဧၿပီလ (၇)ရက္ေန႔အထိ လုပ္ေဆာင္မယ့္ ျပည္လံုးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာမွာ
ျပည္တြင္းရွိ လူဦးေရ စာရင္းကိုသာမက ျပည္ပႏုိင္ငံေတြမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကိုပါ စာရင္းထည့္သြင္း ေကာက္ယူသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရပါတယ္။ အဲ့ဒီလို စာရင္းေကာက္ယူရာမွာ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားကုိ သြားေရာက္တဲ့ကာလ (၅)ႏွစ္ ေက်ာ္ရွိၿပီး တရား၀င္ သြားေရာက္ထားတဲ့သူမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မိသားစုမ်ားထံမွ စာရင္းေကာက္ယူၿပီး အဆိုပါႏိုင္ငံေတြရွိ သံ႐ံုးမ်ားမွ တဆင့္ေကာက္ယူသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တရားမ၀င္ သြားေရာက္တဲ့သူမ်ားကိုေတာ့ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမ်ားရွိ တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ၫွိႏႈိင္းကာ စာရင္းေကာက္ယူသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပည္တြင္းမွ ေရႊ႕ေျပာင္း ႏုိင္ငံသားမ်ားကိုေတာ့ ယခုလက္ရွိ ေနထုိင္လ်က္ရွိတဲ့ အၿမဲတမ္းေနရပ္မွာ သာစာရင္သြင္း ေကာက္ယူသြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္တြင္းမွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ေနထုိင္လ်က္ရွိေနတဲ့ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကိုလည္း စာရင္းေကာက္ယူသြားမွာ ျဖစ္ၿပီး ျပည္ပသံ႐ံုးေတြမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကိုေတာ့ စာရင္းေကာက္ယူမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ ဒီလို ျပည္လံုးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူဖို႔အတြက္ ယခုအခါမွာ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသအသီးသီးရွိ လူ၀န္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႐ံုးမ်ားရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ေျမပံုဆြဲ သင္တန္းမ်ားေပးေနၿပီ ျဖစ္တယ္လို႔ သတင္းရရွိပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment