ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးႏုိင္စြမ္း အျမင့္ဆုံးေဒသမ်ားတြင္ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ ဧရာ၀တီ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔ ပါ၀င္

Wednesday, 29 February 2012 14:39

4485 ပဲခူးတိုင္းအတြင္းမွ ပ်က္ဆီးေနေသာ လယ္ေျမတစ္ခုကို ေတြ႔ရစဥ္
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ရာသီဥတုျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲမႈ ျမန္ဆန္ေနသည့္အတြက္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ကာ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ကိုလည္း ေတြ႕ၾကံဳလာရၿပီး ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးႏိုင္စြမ္း အျမင့္ဆုံးေဒသမ်ားတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ တို႔ပါ၀င္ေနကာ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးလြယ္ ေသာ အုပ္စုတြင္ လယ္သမားမ်ားက အဓိကေနရာ၌ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ထြက္ရွိခဲ့သည့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈကို လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ အစီရင္ခံ စာမူၾကမ္း၌ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အေရးပါေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ေျခာက္မ်ဳိးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက သတ္မွတ္ထားသည့္ ေဒသအလိုက္ အျမင့္မားဆုံး ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားမွာ ဆုိင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႏွင့္ ေလျပင္း၊ ေရႀကီးျခင္း၊ မုိးႀကီးျခင္း၊ အပူခ်ိန္ ျမင့္မားျခင္း၊ မုိးေခါင္ျခင္း၊ ပင္လယ္ေရ ျမင့္တက္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
အဆုိပါ အစီရင္ခံစာသည္ မုိးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦး စီးဌာနႏွင့္ ကုလသမဂၢ ပတ္၀န္းက်င္ အစီအစဥ္တို႔က ျပဳစုထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တုိင္းႏွင့္ ေလျပင္းအတြက္ သက္ေရာက္ႏုိင္ေျခ ရွိေနေသာ ေဒသမ်ားမွာ ရခိုင္၊ ဧရာ၀တီ၊ ရန္ကုန္၊ ေရႀကီးျခင္းတြင္ ရခိုင္၊ ဧရာ၀တီ၊ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ မုိးႀကီးျခင္းတြင္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ား၊ အပူခ်ိန္ျမင့္မားျခင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပုိင္းေဒသ၊ မုိးေခါင္ျခင္းတြင္ စစ္ကုိင္း၊ မႏၲေလး၊ မေကြး၊ ပင္လယ္ေရျမင့္တက္ျခင္းတြင္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားႏွင့္ ပဲခူး စသည့္ေဒသတို႔ သက္ေရာက္ႏုိင္ေျခ ရွိေနသည္ဟု ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ က႑အလိုက္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးႏုိင္မႈတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေရး က႑သည္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ယင္းေနာက္တြင္ သစ္ေတာ၊ ဇီ၀မ်ဳိးစုမ်ဳိး ကြဲ၊ ကမ္း႐ိုးတန္းဇုန္၊ လူထုက်န္းမာေရး၊ ေရအရင္းအျမစ္တို႔ ပါ၀င္ေနသည္။
စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းသည္ သက္ေရာက္မႈ အမ်ားဆုံး က႑ျဖစ္သည့္အတြက္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားသည္ အဓိကပ်က္စီးဆုံး႐ႈံး လြယ္သူမ်ား ျဖစ္ေနသည္ဟု သိရသည္။

0 comments:

Post a Comment