ကေလးတစ္ဦး တဘ္လပ္ကြန္ပ်ဴတာ တစ္လံုးစီမံကိန္း စတင္ၿပီ

 ျမတ္ပန္းရွင္


ထိုင္းပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ မူ၀ါဒအသစ္အရ ပထမတန္း ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာ ၄၇၀ ၀၀၀ လံုး (ေလးသိန္း ခုနစ္ေသာင္း) ျဖန္႔ေ၀ရန္ အခ်ိန္ ၄ လသာ က်န္ရွိေနေလသည္။

ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ကြန္ပ်ဴတာ ေလးသိန္းေက်ာ္ကို ပထမတန္းေက်ာင္းသားမ်ားထံ ျဖန္႔ျဖဴးရေတာ့မည္။ အစိုးရ၏ ကေလးတစ္ဦး တဘ္လတ္ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုး ေပၚလစီအရ ပဏာမအဆင့္ ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္သည္။
ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ ပထမတန္းကေလး ၈၅၀၀၀၀ (ရွစ္သိန္းငါးေသာင္း) တို႔အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာ တစ္လံုးစီ ၀ယ္ေပးရန္ ဘတ္ဂ်တ္ေငြမွာ ထုိင္းဘတ္ေငြ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ လ်ာထားသည္။ လွ်ပ္စစ္မီး မရွိေသးေသာ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးမျပဳ တတ္ေသးေသာ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမမ်ား အတြက္မူ တဘ္လတ္ကြန္ပ်ဴတာ ရရွိမည္ မဟုတ္ပါ။ ေက်ာင္း ၂ ေထာင္ေက်ာ္ မွာမူ လွ်ပ္စစ္မီး မရရွိေသး။
ပညာေရးဌာန အၿမဲတမ္း အတြင္း၀န္က သခ်ၤာ၊ သိပၸံ၊ ထုိင္း၊ အဂၤလိပ္ႏွင့္ လူမႈေရးဘာသာရပ္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တဘ္လတ္ ကြန္ပ်ဴတာအတြင္း ထည့္သြင္းထားရွိသည္ဟု ဆိုသည္။
ဤကဲ့သို႔ ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရင္လက္၏ ကေလးတစ္ဦး တဘ္လတ္တစ္လံုး ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကြးေၾကာ္သံျဖင့္ ယခုအခါ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေနမႈအေပၚ ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။
ေမာကၡေဒသတြင္း ပညာေရးသတင္း

0 comments:

Post a Comment