၂၀၁၁ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ တင္ျပတိုင္ၾကားစာ ၆၆၆၀ ေစာင္ အနက္ တရားသူႀကီး၊ တရားစီရင္မႈမ်ားႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အမ်ားစုပါ၀င္

Sunday, 19 February 2012 11:23

၂၀၁၁ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ တင္ျပစာ ၆၆၆၀ ေစာင္ တင္ျပတိုင္ၾကားသည့္ အထဲတြင္ တရားသူႀကီး၊ တရားစီရင္ မႈမ်ားအပါအ၀င္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သမၼတ႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုးေမာင္က ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုးေမာင္က “ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕တာ၀န္ေပးခ်က္အရ သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီး ဌာနအေနနဲ႔ Good Governance and Clean Government အတြက္ သမၼတ႐ုံးကို ေရာက္ရွိ လာတဲ့ တင္ျပစာေတြထဲက စိစစ္ၿပီးတဲ့ အမႈေပါင္း ၂၇၈၀ ေစာင္၊ ဆက္ လက္စိစစ္ဆဲက ၁၉၅၁ ေစာင္၊ အဆင့္မမီႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ တိုင္ၾကားမႈ ၁၉၂၉ ေစာင္ရွိပါတယ္။ အဲဒီအမႈေတြမွာ တရားသူႀကီးကို တိုင္ၾကားမႈ ၄၉ ေစာင္၊ တရားစီရင္မႈကိုတိုင္ ၾကားမႈ ၈၆ ေစာင္၊ ေရွ႕ေနကို တိုင္ၾကားမႈ ၃၉ ေစာင္ ရွိပါတယ္။ တရားမမႈမွာေတာ့ အေမြမႈ ၂၄ ေစာင္၊ ေျမမႈ ၃၆၆ ေစာင္၊ ရာဇ၀တ္မႈကေတာ့ အလြဲသံုးစားမႈ ၅၁ ေစာင္၊ လူသတ္မႈ ေျခာက္ေစာင္၊ မုဒိမ္းမႈကိုးေစာင္၊ အမ်ဳိးသမီးမႈရွစ္ေစာင္၊ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ ၂၉ ေစာင္၊ လိမ္လည္မႈ ၆၄ ေစာင္၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ၄၁ ေစာင္၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ၆၉ ေစာင္၊ အလုပ္သမား အခ်င္းခ်င္း တိုင္ၾကားမႈ ၁၃၂၅ ေစာင္၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို တိုင္ၾကားမႈ ၂၁၉ ေစာင္၊ တပ္မေတာ္ဆိုင္ရာ ၇၀ ေစာင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဆိုင္ရာ ၁၂၆ ေစာင္၊ ဆရာ၀န္တိုင္ၾကားမႈ ၁၂ ေစာင္၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၀န္ထမ္းတိုင္ၾကားမႈ ၄၆ ေစာင္၊ စည္ပင္ ၀န္ထမ္း ၇၂ ေစာင္၊ ပညာေရး၀န္ထမ္း ၇၄ ေစာင္ရွိပါတယ္။ အဲဒီထဲ ကစိစစ္ၿပီး မွန္ကန္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသူေတြကို က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈအလိုက္ ေထာင္ခ်ထုတ္ပစ္ျခင္း၊ ထုတ္ပစ္ျခင္း၊ အၿငိမ္းစားေပးျခင္း၊ အဆင့္ ေလွ်ာ့ျခင္း၊ အဆင့္တိုးျမႇင့္မႈကိုရပ္ ဆိုင္းျခင္း၊ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ မွတ္တမ္း၀င္ သတိေပးျခင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္ သတိေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး အေရးယူထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့လည္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
တိုင္ၾကားတင္ျပရာတြင္လည္း နစ္နာသူကိုယ္တိုင္ တိက်သည့္ အေထာက္အထားျဖင့္ တိုင္ၾကားတင္ျပ ခ်က္မ်ားကိုသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး မမွန္မကန္တိုင္ၾကားသူမ်ားကို မွတ္တမ္း၀င္ သတိေပးခဲ့ ၿပီးေနာင္တြင္ မနာလို၀န္တိုမႈ၊ လုပ္ၾကံ မႈ၊ အသေရဖ်က္လိုမႈ ေၾကာင့္ မမွန္ မကန္တင္ျပ တိုင္ၾကားသူမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံသားအားလံုးက တာ၀န္သိသိ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္း စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၊ စည္းကမ္း ဥပေဒအတိုင္း တိတိက်က်လိုက္နာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
http://www.news-eleven.com

0 comments:

Post a Comment