ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ အတြင္း ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU) ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ ပဏာမ သေဘာတူညီခ်က္ ငါးခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုး

Sunday, 15 January 2012 11:50

7164a
ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္အတြင္း ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး(KNU) ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္  ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ ျပည္နယ္အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႕ႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕တို႔၏ ပဏာမ သေဘာတူညီခ်က္ ငါးခ်က္ကို ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္ ေန႔က ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕ ဇြဲကပင္ဟိုတယ္၌ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၾကသည္။
ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးရန္မူအားျဖင့္ သေဘာတူ ညီသည့္အခ်က္ ၁၁ခ်က္အားလည္း လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။
“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ညီအစ္ကိုေတြ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ရန္ျဖစ္ေနခဲ့ၾကတာ ၆၃ ႏွစ္ေတာင္ရွိၿပီလို႔ သမၼတႀကီးက ေျပာပါတယ္။ KNU လိုခ်င္တာ ေပးလိုက္ပါလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို သမၼတႀကီးက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကို ေျပာခဲ့ပါတယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက အစည္းအေ၀းမတိုင္မီတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ေအအက္ဖ္ပီသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပဏာမအဆင့္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီျဖစ္၍ ႏွစ္ဖက္ နားလည္မႈ တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္တြင္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ မိမိတပ္ စခန္းမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္း အသီးသီးတို႔ အေနျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈမ်ားရပ္ဆိုင္းထားရန္
“ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို လက္နက္စြန္႔လႊတ္ဖို႔ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာ သူတုိ႔က မေတာင္းဆိုပါဘူး။ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေတြအတြက္ တန္းတူအခြင့္ အေရးရရွိဖို႔ သူတို႔ေဆာင္ရြက္ခ်င္ ပါတယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒီတစ္ႀကိမ္ မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သူတို႔ကိုယံုၾကည္ပါတယ္”ဟု ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး KNU ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေစာေဂ်ာ္နီက အစည္းအေ၀း မတိုင္ခင္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္ဟု ေအအက္ဖ္ပီသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ပဏာမ သေဘာတူညီခ်က္ငါးခ်က္မွာ (က)ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္ဆိုင္းရန္ကိစၥ။ (ခ)ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တရား၀င္ဖြဲ႕စည္း ေပးရန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည့္ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္ ႏွင့္ ေနရာတို႔ကို ညိႇႏႈိင္းသတ္မွတ္ျခင္းအား ၄၅ ရက္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္။ (ဂ) သတ္မွတ္ေနရာမွအပ အျခားေဒသ သို႔ လက္နက္ျဖင့္ သြားလာျခင္းမျပဳ ရန္ကိစၥ။ (ဃ)ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီမႈ ညိႇႏႈိင္းရရွိထားသည့္ သတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ရန္ကိစၥ။ (င)ဆက္ဆံေရးစခန္းကို ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ သည့္ သင့္ေတာ္ရာေနရာ၌ (လက္နက္မပါ)ထားရွိရန္ ကိစၥတို႔ ျဖစ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
7164 ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ မူအားျဖင့္ သေဘာတူညီသည့္ အခ်က္ ၁၁ ခ်က္မွာ (က)တစ္ ျပည္လံုးအတိုင္းအတာအားျဖင့္ အ ပစ္အခတ္ရပ္စဲရမည္။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္ပြဲမ်ားအား ရပ္စဲေပးရန္။  (ခ) ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း ကင္းသည့္ ျပည္ သူျပည္သားမ်ားအျဖစ္ ဘ၀ရပ္တည္ႏိုင္ေရး အာမခံရန္။ (ဂ) ျပည္သူျပည္သားမ်ား အတြင္း ယံုၾကည္မႈ ရရိွသည့္ အေျခအေနတည္ေဆာက္ ရန္။ (ဃ)အေျခခံ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္ မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးေရးႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ လူထုႏွင့္အတိုင္ပင္ခံျပဳသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အေထာက္အကူေပးရန္။ (င) ႏိုင္ငံေတာ္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေစရန္ႏွင့္ အျခားသတင္း မီဒီယာမ်ားအား တိက်ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူခြင့္ျပဳရန္။ (စ)အတင္း အဓမၼလုပ္အားခိုင္းေစျခင္း၊ ပံုစံ မ်ဳိးစုံျဖင့္ ေငြေၾကးေတာင္းခံျခင္း၊ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းခိုင္းျခင္း၊ အျခားေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေငြေၾကးကူညီေစျခင္း မ်ားမျပဳလုပ္ရန္။ (ဆ)အက်ဥ္းသား မ်ားလႊတ္ေပးရန္၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအား ဘ၀ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ ေျမယာကိစၥမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးရန္။ (ဇ) ႏွစ္ဖက္စလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျပာဆိုမႈ မ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားအား အက်ဳိးေဆာင္ပံ့ပိုးၾကရန္။ (စ်) ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းမႈ စားပြဲ၀ိုင္းတြင္ပါ၀င္သည့္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား တရား၀င္မႈရိွေစရန္၊ သက္ဆိုင္သည့္ နယ္ေျမမ်ားရိွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လံုေလာက္သည့္ ညိွႏႈိင္း တိုင္ပင္မႈျပဳခ်ိန္ရရိွရန္ႏွင့္ ျဖစ္စဥ္အား ျပင္ပမွကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားအၾကား ရွင္း လင္းသည့္ အခန္းက႑မ်ားထားရိွ ရန္။ (ည) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း၊ စိစစ္အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ တည့္မတ္ မွန္ကန္ေအာင္ အစီအစဥ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား စတင္ရန္။ (ဋ)ႏွစ္ဖက္လံုးမွ တည္ျမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ ေရွး႐ႈသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးတက္ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ရန္ အာမခံမႈရိွ သည့္၊ ေပ်ာ့ေျပာင္းညင္သာသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထားရိွရန္၊ ႏွစ္ဘက္ စလံုးအေပၚ သတိမဲ့ခြင့္ျပဳလိုက္ ေလ်ာသည့္၊ လိုသလိုအနက္အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူႏိုင္ေသာ ေ၀ါဟာရအသံုးအႏႈန္းမ်ား မပါရိွေစေရးကို လုပ္ကိုင္ရန္တို႔ျဖစ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕မွ ရ ထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္း၊ စက္ မႈ၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစုိးသိန္းႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးခင္ရီ၊ ကရင္ျပည္ နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဇာ္မင္း၊ တာ၀န္ရွိ သူမ်ား၊ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ ေရးအဖြဲ႕မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုး ႏွင့္ပဒိုေစာေဒးဗစ္ေထာ၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေစာေဂ်ာ္နီႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ဤကဲ့သို႔ ပဏာမအဆင့္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီျဖစ္၍ ႏွစ္ဖက္နားလည္မႈတည္ေဆာက္ေန ခ်ိန္တြင္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ မိမိ တပ္စခန္းမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္း အသီးသီးတို႔အေနျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)သို႔ ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း   ဇန္န၀ါရီလ၁၄ရက္ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU) ၏ သမိုင္းအက်ဥ္း
-         ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (Karen National Union-KNU) ၏ လက္နက္ကိုင္ တပ္မွာ ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KNLA) ျဖစ္သည္။ KNLA သည္ ယခင္က KNDO (Karen National Defense Organization) ကို ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းခဲ႕ ျခင္းျဖစ္သည္။
-         ကရင္ အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားကို ေဒါင္းနင္းလမ္းမွ အေၾကာင္း ျပန္ျခင္း မျပဳခဲ့။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္။ အဖြဲ႔အတြင္း ေရြးေကာက္ ပြဲ၀င္လိုသူႏွင့္ မ၀င္လိုသူမ်ား သေဘာထားကြဲခဲ့။
-         ၁၉၄၇ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၆ရက္ေန႔တြင္ KNDO (ကရင္အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္) ကို ဖြဲ႔စည္း။ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ မန္းဘဇံမွ တာ၀န္ယူခဲ့။
-         ၁၉၄၉ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ခ၀ဲျခံရွိ KNDO  တပ္မ်ားကို ဖဆပလအစိုးရ ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ စစ္ရဲတပ္ရင္း ၂၁က ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ရာမွ ပထမဆံုးတိုက္ပြဲ စတင္ခဲ့။
-         ၁၉၆၉ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္မွ ျဖတ္ေလးျဖတ္ျဖင္႕ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚသို့ စစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္။  ေျမာင္းျမႏွင့္ ၀ါးခယ္မဘက္သို႔ ကရင္တပ္မ်ားေျပာင္းေရႊ႕။ အေရွ႕တိုင္းပဲခူး႐ိုးမရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာဘိုျမ၊  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရႊဆိုင္း၊ ဗိုလ္မွဴးၾကီး ကစယ္ဒိုႏွင့္ ဖဒိုသာျပည့္တို႔ KNUP  မွ ခြဲထြက္။ KNUP  အား  အလုပ္သမားပါတီအျဖစ္ ထူေထာင္လိုသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာေက်ာ္ျမသန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး ပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္လိုေသာ မန္းဘဇံတို႔ အၾကား သေဘာတရားေရး ျငင္းခုန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ။ မန္းဘဇံႏွင့္အျခား ေခါင္းေဆာင္မ်ားက KNUP မွ ခြဲထြက္မည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာဘိုျမကလည္း သူဦးေဆာင္ဖြဲ႔ စည္းထားသည့္ KNLC ကို ဖ်က္သိမ္း။ ထို႔ေနာက္ ကရင္အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရးတပ္ဦး KNUF ဖြဲ႔စည္းရန္သေဘာတူညီခဲ့။ KNUP ကိုပါ ထပ္မံဖ်က္သိမ္းခဲ့ျပီး KNU ကရင့္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုးဟု ေျပာင္းလဲခဲ့။
-         တပ္မေတာ္မွ ေရႊလင္းယုန္စစ္ဆင္ေရး၊ မိုးဟိန္းစစ္ဆင္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚေဒသ သို႔ ထိုးစစ္ျပဳလုပ္လာသည့္အတြက္ KNU အဖြဲ႔ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚေဒသမွ ဆုတ္ခြာရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျပီး ပဲခူး႐ိုးမသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕။
-         ၁၉၇၅ခုႏွစ္တြင္ ပဲခူး႐ိုးမမွ ဖာပြန္ခ႐ိုင္သို႔ KNU တပ္မ်ားဆုတ္ခြာ။ ၁၉၉၁ခုႏွစ္တြင္ KNU ၏ ၁၁ၾကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္ကို မာနယ္ပေလာ၌ ျပဳလုပ္ခဲ႕ျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေသာင္းကို KNDO  ၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္။
-         ၁၉၉၅ခုႏွစ္တြင္ ၀မ္းခစခန္းက်ဆံုးခဲ့ျပီး ဒူးပလာယာခ႐ိုင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕။
-         ၁၉၉၅ခုႏွစ္တြင္ပင္ KNU ၏ မာနယ္ပေလာ ဌာနခ်ဳပ္ကို လက္လႊတ္ခဲ့ရျပီးေနာက္ အင္အား နည္းလာ။
-         ၁၉၉၅ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ တိုးတက္ေသာ  ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္ဖြဲ႔ (DKBA) အဖြဲ႔ က KNU မွ ခြဲထြက္ျပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့။
-         ၂၀၀၄ခုႏွစ္ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေစာဘိုျမ ဦးေဆာင္ေသာ KNU အဖြဲ႔၀င္ ၂၀ဦး  ရန္ကုန္ျမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့။ ထိုစဥ္က ႏိုင္ငံေတာ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးခင္ညြန္႔ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးခဲ့။
-         ၂၀၀၆ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေစာဘိုျမကြယ္လြန္။
-         ၂၀၀၇ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထိန္ေမာင္ ေခါင္းေဆာင္သည့္အဖြဲ႔  KNU တပ္မဟာ ၇မွ ခြဲထြက္လိုက္ျပီး လက္နက္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခဲ့၊ ထိုေနာက္ KNU-KNLA  ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီကို ဖြဲ႔စည္း။
-         ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ရက္ေန႔တြင္ KNU ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဖဒိုမန္းရွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ရွိ ေနအိမ္၌ ေသနတ္ျဖင့္လုပ္ၾကံခံရ။
-         ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၁ရက္ေန႔တြင္ KNU ၏အဓိကက်ေသာ တပ္မဟာ ၇ကို တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္ဖြဲ႔ (DKBA)တို႔၏ ပူးေပါင္းတပ္မ်ားက သိမ္းယူခဲ့။
 http://www.news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11904:-knu-&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112

0 comments:

Post a Comment