ကခ်င္ပဋိပကၡအဆံုးသတ္ရန္ ၁၀ ဖြဲ႔မွ ေတာင္းဆို

18 Jan 2012
KNG


kio-burma-ruili-talk
ယေန႔ ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ KIO အဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေရႊလီျမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆုံေနပုံ။
စစ္ပြဲေၾကာင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူညီ ျပႆနာၾကဳံေတြ႔ေနရေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ရန္ရွာ စစ္ေရးအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား အားလုံးရပ္ဆိုင္းရန္ အေရးပါေသာ ကခ်င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္ အဂၤါေန႔က စုေပါင္းေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ဗုဒၶဟူးေန႔၌ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ကခ်င္လြတေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) ေတြ႕ဆံုမည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ အခ်ိန္မွီ ထိုေၾကညာခ်က္ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

အစုိးရတပ္က ၿပီးခဲ့သည့္ဇြန္လတြင္ KIO ကို စတင္ထုိးစစ္ဆင္ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ၾကား ၁၇ ႏွစ္ၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္ဆိုင္းေရး ပ်က္ျပားသြားခဲ့သည္။

“ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားရျခင္း၏ အရင္းအျမစ္ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရးတို႔ကို ႏိုင္ငံေရးအရေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ အေျဖရွာရန္” ေၾကညာခ်က္ တြင္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

ထုိသုိ႔ေတာင္းဆိုသည့္အထဲ ကခ်င္လူငယ္ႏွင့္ေက်ာင္းသားသမဂၢ (AKSYU)၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး(KNO)၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအ႐ံုးထိုင္းႏိုင္ငံ (KWAT)တို႔လည္း ပါ၀င္သည္။

သီးျခားေလ့လာသူမ်ားအား သက္ေသအျဖစ္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ေစသည့္အျပင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ိဳးအတြက္သာမက ကာလရွည္ပဋိပကၡျဖစ္ရာေဒသမွ ျပည္သူမ်ား အသက္ရွင္သန္္ေရး အတြက္ပါ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ထည့္သြင္းရန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရကို တုိက္တြန္းထားသည္။

စစ္ပြဲေၾကာင့္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ရပ္ရြာေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ရသူ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ျပည္သူ ၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ထံသုိ႔ အကူအညီေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အားေတာင္းဆိုထားေသးသည္။

အကူအညီေပးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အစုိးရက ၎တု႔ိအုပ္ခ်ဳပ္ရာေဒသသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ရပ္ရြာေျပာင္းေရႊ႕ရသူမ်ားထံသို႔သာ ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳထားကာ လြန္ခဲ့ဲသည့္ဒီဇင္ဘာလက KIO ေဒသရွိဒုကၡသည္မ်ားထံသုိ႔ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စစ္ပြဲကာလ ၇ လ အတြင္း ပထမဆံုးအၾကိမ္ ေရာက္ရွိလာသည္။

အမွန္တကယ္ ဒုကၡသည္အမ်ားစုသည္ ထို KIO ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသ တ႐ုတ္နယ္စပ္မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိေနၾကျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

KIO အေနျဖင့္ “ကခ်င္ျပည္သူလူထု၏ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးတို႕ကို အာမခံေသာ ႏုိင္ငံေရးအေျဖ ရရွိေရးအတြက္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္” တိုက္တြန္းထားသည္။

ထုိ႔ုအျပင္ “ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ျပဳလုပ္မည့္ မည္သည့္အနာဂတ္သေဘာတူညီခ်က္တြင္မဆို သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႕ခြဲမႈအပါအ၀င္ ကခ်င္လူထု၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးသည့္အခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းရန္” လည္း အေလးအနက္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ စစ္မွန္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုး တတ္စြမ္းသမွ် ယခု ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည့္ ကခ်င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္လည္း ႏိုးေဆာ္ထားသည္။

ကုလသမဂၢႏွင့္ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ KIO ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေပးရန္ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ စစ္ေရးပဋိပကၡေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ စစ္ေျပးျပည္သူမ်ားကို အကူအညီေပးရန္လည္း ေၾကညာခ်က္က ေတာင္းဆိုထားပါသည္။

0 comments:

Post a Comment