တုိင္းျပည္၀င္ေငြ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ကေလးမ်ားပညာေရးအတြက္ မက္ဆီကို သံုးစြဲမည္

 Tuesday, 03 January 2012 04:12
ျမတ္ပန္းရွင္

ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈ အစီအစဥ္အသစ္ တစ္ရပ္ကို မက္ဆီကိုအစိုးရက ေၾကညာလိုက္သည္။ ကုလသမဂၢကေလးမ်ား ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ႀကီးက ဤလုပ္ရပ္မွာ တုိင္းျပည္၏ တိုးတက္မႈအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အေျပာင္းအလဲ တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳဆိုလိုက္သည္။
"မက္ဆီကို စီးပြားေရး တူရူခ်က္မ်ားကလည္း အလားအလာ ေကာင္းေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီတုိင္းျပည္ရဲ႕ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္တဲ့ ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ထြန္းမႈေတြနဲ႔ ကမၻာ့ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ GDP ၁၅ ေနရာမွာရွိတဲ့ မက္ဆီကိုရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က ဆင္းရဲမြဲေတမႈနဲ႔ ကေလးငယ္မ်ား ေဘးဖယ္ထားျခင္းခံေနတဲ့ အေရးကိစၥဟာ တကယ့္ ျပႆနာႀကီးပါ။" ယူနီဆက္ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္က ေျပာျပခဲ့သည္။
တုိင္းျပည္၏ ေဒသအခ်ဳိ႕ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမွာ စကန္ဒီေနးဗီးယားတုိင္းျပည္မ်ား အဆင့္ရွိေနေသာ္ျငားလည္း အျခားေနရာေဒသမ်ားမွာမူ ဆာဟာရ အာဖရိက အလယ္ပိုင္းႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ ခၽြတ္ျခံဳက်ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သူမက ရွင္းျပခဲ့သည္။
မက္ဆီကို ေက်းလက္ေဒသတြင္ ၂၇ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ ကေလးငယ္မ်ားမွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေအာက္တြင္ ရွင္သန္ေနထိုင္ၾကရဆဲျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႔ျပတြင္မူ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိသည္။
တုိင္းရင္းသား ကေလးငယ္မ်ားမွာ ပိုမိုဆိုးရြားစြာ က်ဥ္ဖယ္ထားျခင္း ခံေနၾကရသည္။ ပညာေရးတန္းတူညီမွ်မႈအခြင့္အေရး မရွိျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ လူမႈ ၀န္ေဆာင္ျခင္းမ်ား မရွိျခင္းတို႔ျဖင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။
ယခုအစီအစဥ္အသစ္အတြက္ ေဒၚလာ ၄၁ ဘီလီယံ ခ်မွတ္ထားၿပီး တုိင္းျပည္၀င္ေငြ၏ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းလည္းျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာသင္ၾကားခြင့္ အခြင့္အေရး တိုးတက္ေစရန္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အာဟာရ ျပည့္၀ေစရန္၊ ေစာ္ကားခံရမႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ ကာကြယ္တားဆီးရန္တို႔အတြက္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။
ေမာကၡႏုိင္ငံတကာ ပညာေရးသတင္း

0 comments:

Post a Comment