တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္ ျမႇဳပ္ႏွံထားမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄ ဘီလ်ံနီးပါးထိ ရွိလာၿပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း၏ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးရွိေန
7163
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္ျမႇဳပ္ႏွံထားမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄ ဘီလ်ံနီးပါး အထိ ရွိၿပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈ စုစုေပါင္းပမာဏ၏ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားခ်က္မ်ား အရ သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားက႑တြင္ ေနာက္ဆံုးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေလးဘီလ်ံေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္းက လာေရာက္ ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄ ဘီလ်ံ နီးပါးျမႇဳပ္ႏွံထားသည္ဟုဆိုေသာ္ လည္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားက႑၊ ေရနံ ႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ က႑ႏွင့္ သတၱဳ တူးေဖာ္ေရး က႑မ်ားတြင္သာ အမ်ားဆံုး ျမႇဳပ္ႏွံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ား၌ ျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ထဲတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ျမႇဳပ္ႏွံမႈအမ်ားဆံုး ပါ၀င္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
“ကခ်င္မွာေတာ့ ေက်ာက္စိမ္း ထုတ္တယ္၊ သစ္ထုတ္တယ္။ ရခိုင္ မွာေတာ့ ေရနံနဲ႔သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၊ အျခားေဒသမွာေတာ့ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္တယ္။ ႏိုင္ငံေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတာ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းေတြ အဓိကျမႇဳပ္ႏွံထားတယ္။ လက္ရွိ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ထားခ်က္အရေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ျမႇဳပ္ႏွံမႈဟာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းရဲ႕ ၃၄ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ ႏႈန္းရွိတယ္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ ျမႇဳပ္ႏွံထားတဲ့ အထဲမွာေပါ့”ဟု Rumfcci  မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံရာ၌ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အ ထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလ်ံ ၀န္းက်င္ႏွင့္ ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ သံုးႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလ်ံေက်ာ္ ၁၃ ဘီလ်ံနီးပါး အလံုးအရင္းျဖင့္ ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
“တ႐ုတ္အေနနဲ႔ သံုးႏွစ္အတြင္း မွာ အလံုးအရင္းနဲ႔ျမႇဳပ္ႏွံၿပီး ၁၄ ဘီလ်ံ နီးပါးျဖစ္သြားတာပါ။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မကုန္ခင္အထိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑မွာ နံပါတ္ေလးအဆင့္ပဲ ရွိေနေသးတာ။ အခုေတာ့ သံုးႏွစ္အတြင္းမွာ ထိုင္းကိုပါေက်ာ္တက္ၿပီး နံပါတ္တစ္ ျဖစ္သြားတာေပါ့”ဟု ၎ကရွင္းျပခဲ့ပါသည္။
ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုးျပဳလုပ္သည့္ ထိပ္ဆံုးႏိုင္ငံမ်ား(အေမရိကန္ေဒၚလာ၊ သန္း)
အခ်ိန္ ျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ
၃၁-၇-၂၀၀၉     ၁၃၃၁ .၄၃၉
၃၁-၃-၂၀၁၀    ၆၃၆၄ .၃၄၉
၃၁-၇-၂၀၁၀    ၆၄၁၅ .၀၅၈
၃၁-၁-၂၀၁၁    ၉၆၀၃ .၁၆၈
၃၀-၄-၂၀၁၁     ၉၆၀၃ .၁၆၈
၃၁-၈-၂၀၁၁    ၉၆၀၃ .၁၆၈
၃၀-၁၁-၂၀၁၁  ၁၃၉၄၇ .၁၄၆
http://www.news-eleven.com/

0 comments:

Post a Comment