ထိုင္းပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ရန္ ဘန္ေကာက္ပို႔ သတင္းစာ မၾကာမၾကာ ေရးသားလာ

Wednesday, 11 January 2012 05:01


ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာႀကီးထဲမွာ ထိုင္းလူမ်ိဳးေတြအေနနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ အရည္အေသြးညံံ့ဖ်င္းခဲ့ပါက ကိုယ္ရမယ့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆုံးရႈံးႏိုင္ေၾကာင္း အယ္ဒီတာ အာေဘာ္မွ တင္ျပလိုက္ပါသည္။
ဇန္န၀ါရီလ ၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ဘန္ေကာက္ သတင္းစာတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံတ၀ွမ္းက တကၠသိုလ္အႀကီးမ်ား ညီလာခံတြင္ အာဆီယမ္ စီးပြားေရးဇုန္ ေပၚလာေသာအခါ ထိုင္းလူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ ေခတ္ေနာက္က်က်န္ခဲ့မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားမွ သတိေပးထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုင္းတႏိုင္တကၠသုိလ္ေတြ အေနျဖင့္ သင္ရိုးညြန္းတမ္းကို အနီးစပ္ဆုံး တူညီေအာင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။
ထိုင္းအစိုးရသည္ သကၠရာဇ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကို အဂၤလိပ္စကားေျပာႏွစ္ အျဖစ္သတ္မွတ္ ထားပါသည္။ အခ်ိဳ႔ေသာ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္စကားေျပာ ႏိုင္ငံျခားသားဆရာမ်ားကို ငွားရမ္းအသုံးျပဳ ေနၿပီျဖစ္သည္။
ယေန႔ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ အယ္ဒီတာ အာေဘာ္တြင္ ထိုင္းပညာေရးစနစ္ ညံံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ လုပ္ခလစာ အနည္းငယ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း အျခားေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ကာ ေထာက္ျပခဲ့သည္။
ဂလိုဘယ္ လိုင္ဇင္းရွင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း ထိုင္းအလုပ္သမားမ်ားမွာ ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ လစာနိမ့္ အလုပ္သမားအဆင့္ ရွိေၾကာင္းေထာက္ျပခဲ့သည္။
ထိုင္းနိုင္ငံေက်ာင္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားသင္ၾကားေရးအတြက္ တိုက္တြန္းထားသည္။ လာမည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း အာစီယံ ႏိုင္ငံမ်ား၏ နယ္စပ္မ်ား လုံး၀ ဖြင့္ေသာအခါတြင္ ထိုင္းလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ေကာင္း ရရွိႏိုင္မႈကို စိုးရိမ္မိေၾကာင္း တင္ျပထားသည္။ ထိုင္းတကၠသိုလ္ အဓိပဓိမ်ားမွလည္း ဘြဲ႔ရအမ်ားစုသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို မေျပာဆိုနိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။
ထိုင္းမီဒီယာမ်ားသည္ ထိုင္းပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေတာင္းဆိုေနစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈစတင္ရန္ ေတာင္းဆိုလာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ပညာေရး က႑သည္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပညာေရး အသုံးစရိတ္မွာ အနိမ့္ဆုံးတြင္ ရွိေနသည္။
ျမန္မာ လူငယ္လူရြယ္အမ်ားစုမွာလည္း အစိုးရ ပညာသင္ေက်ာင္းမတက္ ႏိုင္သည့္အတြက္ တႏိုင္တပိုင္ ပညာေရးတြင္ တက္ေရာက္ သင္ၾကားေနၾကရသည္။ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ွလည္း တႏိုင္တပိုင္ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။
အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းနိုင္ငံသည္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ စိးပြားေရး၊ လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ အညီ ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရး က႑ကိုလည္း အမ်ိဳးသားလႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ျမွင့္တင္ရန္ တာစူေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့ ကေလးငယ္အမ်ားစုမွာ ေက်ာင္းပညာ မသင္ၾကားႏိုင္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

0 comments:

Post a Comment